U bent hier

Dienstverlening

Het SSN voert in naam van en voor rekening van de cliënt de administratieve taken en formaliteiten uit die nader zijn vastgelegd in (1) het aansluitingscontract, (2) de algemene voorwaarden en (3) de verdere afspraken op grond waarvan de cliënt (bijkomende) diensten van het SSN verlangt.

Deze bijlage bevat een beschrijving van de verschillende diensten van het SSN en het systeem van tarieven dat het SSN voor deze diensten hanteert.

Overzicht diensten en tarieven

Welke diensten het SSN voor de cliënt levert, is vastgelegd in de mandaten die de cliënt aan het SSN heeft gegeven, in de aansluitingsovereenkomst, in de algemene voorwaarden en in de verdere afspraken die het SSN met betrekking tot bijkomende diensten met de cliënt heeft gemaakt.

Het SSN verleent zijn diensten volgens een systeem van tarieven waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen (I) dossierkosten, (II) gewone beheerskosten, (III) bijzondere prestaties en (IV) juridische dienstverlening. De vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

De in dit document vastgelegde tarieven zijn vatbaar voor wijziging overeenkomstig de algemene voorwaarden.

 1. Dossierkosten

De dossierkosten worden slechts éénmalig gefactureerd bij de aansluiting van het dossier. Deze bedragen 115 EUR.

Deze kosten omvatten de volgende diensten van het SSN:

 • bezoek van de accountmanager
 • opmaak dossier
 • aansluiting bij de RSZ en de FOD Financiën
 • aansluiting bij de Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk[1]
 • aansluiting bij een Kinderbijslagfonds1

De kosten voor de afsluiting van een dossier bedragen 150 EUR.

 1. Gewone beheerskosten

De gewone beheerskosten zijn afhankelijk van het aantal werknemers dat de cliënt tewerkstelt en het aantal loonfiches die door het SSN aan de cliënt afgeleverd worden.

In de gewone beheerskosten zijn de volgende taken vervat:

 • Loonberekening:
  • berekening van de nettolonen en -vergoedingen,
  • berekening van de eindejaarspremie en sectorale premies
  • berekening van het enkel, dubbel en vertrekvakantiegeld
  • berekening en aangifte van de RSZ-voorschotten en-verminderingen
  • berekening van de voordelen alle aard (vb. bedrijfswagen, gebruik gsm/laptop,…)
  • inhouding van de bijdragen voor de groepsverzekering
 • Loonadministratie
  • afleveren van bepaalde standaarddocumenten aan de werkgever (loonbrieven, facturen en boekhoudkundige staten, uitbetalingsdocument, samenvattende loonsynthese, sociale documenten n.a.v. uitdiensttreding)
  • afleveren van bepaalde standaarddocumenten aan de werknemer (loonbrief, individuele rekening, fiche 281)
  • elektronische aangifte (ASR) bij jeugd- en seniorvakantie, tijdelijke werkloosheid en deeltijdse arbeid met behoud van rechten
  • berekening van de vakantierechten
  • terbeschikkingstelling van een aantal basis modeldocumenten (bv. model arbeidsovereenkomst, model arbeidsreglement, model opzeggingsbrief)
  • terbeschikkingstelling van een aantal e-documenten: duplicata facturen en loonfiches
  • doorstorting van de sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing
  • aangifte van de DmfA en 274 (bedrijfsvoorheffing)

 

 1. Bijzondere prestaties

Naast het gewone beheer, biedt het SSN aan zijn cliënten ook de mogelijkheid om een beroep te doen op zijn diensten voor bepaalde bijzondere prestaties die niet inbegrepen zijn in de gewone beheerskosten en afzonderlijk worden gefactureerd aan het tarief dat op dat moment redelijkerwijze door het SSN op die welbepaalde diensten wordt toegepast.

Die bijzondere prestaties kunnen onder andere bestaan uit:

 • administratie inzake maaltijd- en eco-cheques (vb. aanvraag offerte bij erkende leverancier, bestelling cheques, …)
 • opmaken van simulaties van nettoloon, opzegtermijn- en vergoeding
 • aangifte van tewerkstelling of einde tewerkstelling (dimona)
 • indienen aanvraag bij FOD WASO tot terugbetaling in het kader van educatief verlof
 • afleveren en/of invullen van documenten mutualiteit (inlichtingenblad, vakantie-attest)
 • afleveren en/of invullen van documenten bij aangifte arbeidsongevallenverzekering
 • opmaak specifieke attesten (vb. schatting sociaal passief bij overname onderneming of associatie)
 • afleveren van documenten zoals loonlasten, sociale balans, attesten in het kader van een boekhoudcontrole, document 276T en 276F, …
 • wijzigende berichten RSZ of wijzigingen Belcotax
 • betaling van de lonen en facturen vanuit een volmachtrekening van de cliënt (via Isabel-betaalsysteem)
 • terbeschikkingstelling afwezigheidsmodule: digitale aanvraag, registratie en consultatie van vakantiedagen (rechtstreeks gelinkt met de maandelijkse loonverwerking)
 • andere welbepaalde prestaties die nader met de cliënt worden afgesproken

 

 1. Juridische dienstverlening

Voor juridische vragen die buiten het gewone dossierbeheer vallen, kan een beroep gedaan worden op de juridische dienst van het SSN.

De gepresteerde uren worden gefactureerd aan het gewone uurtarief dat het SSN op het ogenblik van de gevraagde prestatie hanteert. Voor 2017 bedraagt het uurtarief voor de prestaties van de juridische dienst 120 EUR.

Een team van juridische experten is beschikbaar voor adviezen in verband met de toepassing van de sociale wetgeving in een specifiek dossier, het afleveren van specifieke documenten in verband met de personeelsadministratie (bv. car policy, telewerk, internet en gsmgebruik, …), het opstellen van specifieke clausules voor de arbeidsovereenkomst van werknemers, advies bij het invoeren of aanpassen van een arbeidsreglement, advies inzake arbeidsduur, glijdende uurroosters, het opstellen en invoeren van een loonbonusplan, begeleiding bij complexere vragen rond aanwerving en ontslag, begeleiding bij (de betwisting van) de ontslagmotivering van werknemers, het opstellen van dadingen, …

Daarnaast kunnen cliënten beroep doen op begeleiding in geval van een sociale inspectie of een sociale audit laten uitvoeren waarbij de juridische kant van de personeelsadministratie gedetailleerd wordt geanalyseerd.

[1] Enkel voor dossiers met personeel onderworpen aan RSZ en op vraag van de klant.