Disclaimer

Eigendom website

Deze website is eigendom van SOCIAAL SECRETARIAAT DER NOTARISSEN VAN BELGIE VZW (verder ‘SSN’), met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bergstraat 30-34 en gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0408.528.663.

Aanvaarding disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op al wat op deze website beschikbaar is, met inbegrip van alle informatie, tarieven en beschrijvingen, documenten, modellen, simulaties, calculators, andere tools, enz. Door het bezoeken van deze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze disclaimer.

Inhoud van de website

Het SSN probeert steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid op te volgen en streeft ernaar de informatie op de website zo volledig, juist en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op elk ogenblik volledig, juist en bijgewerkt is en kunnen er bepaalde onnauwkeurigheden en/of onjuistheden voorkomen in de informatie en/of de tools die beschikbaar zijn op de website. Indien u onjuistheden zou opmerken, kan u dit steeds melden via info@ssn.be.

De informatie op deze website is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan de specifieke omstandigheden van een welbepaalde persoon, vennootschap of andere entiteit. U mag deze informatie dan ook niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Als u op informatie en/of tools van de website zou voortgaan, dan doet u dat op eigen risico. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring en de raadpleging ervan gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Alle kosten en beschrijvingen en alle modellen, simulaties, calculators en/of andere tools die via de website kunnen worden gebruikt, hebben een louter indicatieve waarde. De juistheid van het resultaat van die modellen, simulaties, calculators en/of andere tools kan nooit gegarandeerd worden door het SSN.

Het SSN kan de inhoud van deze website steeds wijzigen.

Verspreiding van de informatie van deze website

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website verstrekte informatie aan derden zonder toestemming van het SSN is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

Het SSN kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie die via deze website verkregen wordt. Het SSN kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit de consultatie van informatie op deze website, het downloaden en/of gebruik van informatie, modellen, simulaties, calculators en/of andere tools op deze website.

Het SSN is daarnaast in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze website veroorzaakt door toedoen van derden, zoals (maar niet beperkt tot) virussen, computermisdrijven of hacking. Het SSN is niet aansprakelijk voor de schade die zou kunnen volgen uit het ongeoorloofd binnendringen in informaticasystemen en/of het frauduleus gebruik van verspreidingsmiddelen.

Het SSN geeft geen garanties voor de goede werking of een ononderbroken beschikbaarheid van deze website en is bijgevolg niet aansprakelijk voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website.

De website kan links bevatten naar websites of pagina's van derden of kan daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan door het SSN. Het SSN verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en is in geen geval aansprakelijk voor deze inhoud of kenmerken of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd.