blijf op de hoogte

Filters

25.11.2022
De Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid is op vrijdag 18 november gepubliceerd en treedt in werking op maandag 28 november 2022
22.11.2022
Werknemers, die zich willen laten vaccineren tegen het COVID-19-coronavirus, kunnen (retroactief) vanaf 1 oktober 2022 opnieuw van het werk afwezig zijn met behoud van loon. Hiertoe werd op 21 november 2022 een wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
21.11.2022
Ook dit jaar kunt u uw werknemers naar aanleiding van het eindejaar een geschenk geven. In dit nieuwsbericht herinneren we u aan enkele nuttige zaken om rekening mee te houden bij de toekenning van eindejaarsgeschenken aan uw werknemers zodat zij vrijgesteld zijn van sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing.
18.11.2022
Op 10 november is de “Arbeidsdeal” bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Bijgevolg zullen de komende dagen een hele reeks maatregelen in werking treden die een aanzienlijke invloed hebben op de arbeidsrelatie. In deze News overlopen wij samen met u de nieuwigheden die een reële impact kunnen hebben op uw personeelsbeleid. Wellicht heeft u reeds via de pers vernomen dat hiernaast ook andere maatregelen genomen werden zoals bijvoorbeeld omtrent het nachtwerk in de e-commerce, omtrent de platformwerkers of omtrent de knelpuntberoepen. Wij zullen deze onderwerpen in de huidige News echter niet behandelen omdat zij weinig tot geen gevolgen hebben voor uw sector.
10.11.2022
In 2023 valt 1 januari op een zondag en ik wil de vervangingsdag collectief voor mijn onderneming vastleggen. Welke procedure dient hiervoor ook weer gevolgd te worden? Ook wil ik mijn onderneming sluiten in de laatste week van december 2023. Kan u mij ook hiervoor de procedure nog eens uitleggen?
26.10.2022
Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is, kan onder bepaalde voorwaarden een re-integratietraject worden opgestart. Het doel van dit traject onder begeleiding van de preventieadviseur-arbeidsarts is het evalueren van de mogelijkheden tot re-integratie van de werknemer bij zijn werkgever, door hem eventueel een aangepaste of andere functie aan te bieden. Deze procedure, die sinds 2017 bestaat, is grondig herzien. De daaruit voortvloeiende wijzigingen zijn van toepassing sinds 1 oktober 2022. Het hoofddoel van deze herziening is het re-integratietraject los te koppelen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht, teneinde meer nadruk te leggen op de re-integratie van de werknemer binnen de onderneming.
17.10.2022
Mijn werknemer was ziek van april tot september 2022, dus hij heeft nog lang niet al het verlof opgebruikt waar hij dit jaar recht op heeft. Wat moet ik doen? Kan ik hem dwingen om de verlofdagen toch op te nemen of kunnen we afspreken ze over te dragen naar het volgende jaar?
27.09.2022
De jonge werknemer die zijn studies heeft beëindigd en die een eerste beroepsactiviteit start is onder bepaalde voorwaarden tijdelijk vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing
21.09.2022
Welke zijn de bedragen die moeten betaald worden wanneer de arbeidsovereenkomst van een werknemer een einde neemt, bovenop een eventuele verbrekingsvergoeding?
14.09.2022
Wanneer een werknemer structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van zijn arbeidstijd aan thuiswerk doet (gemiddeld 1 voltijdse werkdag per week beoordeeld op maandbasis) , kan de werkgever aan de werknemer een forfaitaire kantoorvergoeding toekennen. Voor de vierde keer dit jaar werd het maximumbedrag van deze kantoorvergoeding geïndexeerd.
08.09.2022
Als gevolg van een hervorming van het Burgerlijk Wetboek zal zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet langer als werkdag worden beschouwd. Deze wijziging zal gevolgen hebben voor de kennisgeving van de opzegging per aangetekend schrijven. Vanaf 1 januari 2023 moet de opzegging dan ook uiterlijk op dinsdag (en niet meer op woensdag) plaatsvinden, zodat de opzegging effectief de daaropvolgende maandag ingaat.

Pagina's