blijf op de hoogte

Filters

22.09.2023
De jonge werknemer die zijn studies heeft beëindigd en die een eerste beroepsactiviteit start in oktober, november of december 2023 is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing gedurende het volledige vierde kwartaal van 2023 en dit voor zover hij aan bepaalde voorwaarden voldoet.
21.09.2023
Vanaf 1 april 2023 tot 31 maart 2025 kunnen werkgevers een werkhervattingspremie van 1.000 EUR aanvragen indien een werknemer na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid (meer bepaald vanaf één jaar onafgebroken arbeidsongeschiktheid) het werk opnieuw gedeeltelijk hervat met goedkeuring van de arbeidsarts van de mutualiteit. Deze premie heeft tot doel om de werkhervatting aan te moedigen van langdurig arbeidsongeschikten
12.09.2023
Ik heb een brief ontvangen die aangeeft dat er beslag zal worden gelegd op het loon van mijn werknemer. Wat moet ik nu concreet ondernemen?
11.09.2023
De vrijwillige relance-overuren, die naar aanleiding van de coronacrisis in het leven werden geroepen, kunnen opnieuw gebruikt worden. Nadat de herinvoering van de relance-uren reeds door de sociale partners in het sociaal akkoord voor 2023-2024 werd opgenomen, werd nu ook de wet, die het gebruik van deze relance-uren verlengt tot 30 juni 2025, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze uren zijn sociaal- en fiscaalrechtelijk voordelig.
03.07.2023
Forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan werknemers die zich voor professionele doeleinden verplaatsen met hun eigen auto, motor of bromfiets
20.06.2023
Nu de zomer in aantocht is, zijn er opnieuw veel werknemers die een zorgkrediet (thematisch verlof of tijdskrediet met een zorgmotief) wensen op te nemen tijdens de zomervakantie
12.06.2023
Om bedrijven er toe aan te zetten hun wagenpark milieuvriendelijker te maken, werden een aantal maatregelen met betrekking tot de sociale en fiscale behandeling van de bedrijfswagens in het leven geroepen
08.06.2023
Kunnen mijn werknemers tijdens hun werkuren afwezig zijn omwille van een medische afspraak? Zo ja, dien ik hen dan te vergoeden voor de tijd dat ze afwezig zijn?
06.06.2023
Vanaf 28 oktober 2023 zal er een belangrijke wijziging plaatsvinden met betrekking tot de berekening van de opzegtermijn van arbeiders en bedienden die zelf hun ontslag hebben gegeven en die voor 1 januari 2014 in dienst zijn getreden bij hun huidige werkgever.
01.06.2023
Ondernemingen die in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald, hebben de mogelijkheid om tijdens de periode van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023 een eenmalige fiscaal en sociaal gunstige premie toe te kennen aan hun werknemers van maximaal 500 of 750 euro per werknemer.
16.05.2023
Het is weldra zomer en zoals elk jaar worden er tijdens deze periode een heel aantal studentenovereenkomsten afgesloten. Voor de tewerkstelling van studenten zijn een aantal specifieke regels van toepassing, zowel op de student als op de werkgever. Daarom lijkt het ons nuttig uw aandacht te vestigen op enkele belangrijke punten in verband met de tewerkstelling van studenten.
11.05.2023
De zoon van mijn medewerker doet volgende week zijn communie, heeft mijn medewerker hiervoor recht op een dag vakantie?

Pagina's