blijf op de hoogte

Filters

22.02.2023
Met het koninklijk besluit van 26 januari 2023 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking werden er nieuwe voorwaarden ingevoerd die voornamelijk betrekking hebben op het recht op uitkeringen van werknemers die gebruik maken van het systeem van tijdskrediet. Vanaf 1 februari 2023 wordt dit recht op uitkeringen op verschillende wijzen beperkt voor de werknemers.
20.02.2023
Het aanwerven van een student heeft een niet te verwaarlozen sociaal voordeel. Dit is echter enkel het geval indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Eén van deze voorwaarden betreft een plafond. De student kan immers slechts voor een bepaald aantal werkuren per kalenderjaar genieten van een voordelig sociaal regime. Voor de kalenderjaren 2023 en 2024 wordt dit plafond verhoogd van 475 uren naar 600 uren per kalenderjaar.
03.02.2023
Vanaf 1 februari 2023 is de prijs van een treinkaart van de NMBS verhoogd met 9,73%. Deze verhoging van de prijs van een treinkaart kan mogelijk leiden tot een verhoging van uw tussenkomst in de vervoerskosten van uw werknemers die het openbaar vervoer gebruiken om naar het werk te komen. In deze news vindt u een samenvatting van de regels die gelden voor werknemers in het notariaat (PC 216) met betrekking tot de vergoeding voor vervoerskosten voor woon-werkverkeer, afhankelijk van het gebruikte vervoersmiddel.
20.01.2023
Enkele maanden geleden heb ik gelezen dat zaterdag niet meer beschouwd zou worden als een werkdag en dat dit gevolgen zou hebben op het vlak van de kennisgeving van de opzeg. Helaas moet ik volgende week een medewerker ontslaan. Kunt u mij bijgevolg de opzegregels meedelen die momenteel van toepassing zijn, zodat ik geen fouten maak bij de kennisgeving van de opzeg ?
19.01.2023
Wanneer een werknemer structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van zijn arbeidstijd aan thuiswerk doet (gemiddeld 1 voltijdse werkdag per week beoordeeld op maandbasis), kan de werkgever aan de werknemer een forfaitaire kantoorvergoeding toekennen. Aan het begin van het jaar werd het maximumbedrag van deze kantoorvergoeding opnieuw geïndexeerd.
12.01.2023
Een gepensioneerde kan, onder bepaalde voorwaarden, zijn volledige pensioen behouden terwijl hij een beroepsactiviteit uitoefent.
14.12.2022
De echtgenote van één van mijn werknemers is momenteel hoogzwanger en zal vermoedelijk in de loop van de maand januari bevallen. Mijn werknemer geeft aan dat hij aansluitend op de bevalling 4 weken geboorteverlof wenst op te nemen. Klopt het dat de werknemer recht heeft op 20 werkdagen geboorteverlof? Wat indien zijn vrouw reeds in december zou bevallen?
09.12.2022
De uitvoering van het recht op deconnectie, een maatregel uit de arbeidsdeal, is onlangs met drie maanden uitgesteld, tot 31 maart 2023. Bovendien is het maximumbedrag van de forfaitaire kantoorvergoeding dit jaar voor de vijfde keer geïndexeerd. In deze news kan u de nodige informatie over deze twee wijzigingen terugvinden.
07.12.2022
De circulaire met betrekking tot de aanpassing van het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 werd op vrijdag 2 december 2022 gepubliceerd en stelt het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding - met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2022 - vast op 0,4201 EUR per kilometer.
25.11.2022
De Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid is op vrijdag 18 november gepubliceerd en treedt in werking op maandag 28 november 2022
22.11.2022
Werknemers, die zich willen laten vaccineren tegen het COVID-19-coronavirus, kunnen (retroactief) vanaf 1 oktober 2022 opnieuw van het werk afwezig zijn met behoud van loon. Hiertoe werd op 21 november 2022 een wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.