Privacy

Informatiebeleid inzake de verwerking van persoonsgegevens

Het doel van dit beleid is om u, als betrokkene, te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door het SSN, in overeenstemming met artikel 12 en volgende van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming ((EU) 2016/679):

  • ofwel bent u gebruiker van de website en de online diensten;
  • ofwel bent u een werknemer bij een bij het SSN aangesloten werkgever.

Verantwoordelijke van de verwerking

Het Sociaal Secretariaat der Notarissen van België vzw (het SSN), Bergstraat 30-34 te 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Afgevaardigde voor de gegevensbescherming

Het “gemeenschappelijke DPO-departementPrivanot vzw, Bergstraat 30 te 1000 Brussel (e-mail: info@privanot.be), is door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking aangesteld als afgevaardigde voor de gegevensbescherming.

  1. Uw rechten

Als persoon betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens door het SSN heeft u recht op informatie, recht op een transparante verwerking van uw gegevens en recht van toegang. Onder bepaalde voorwaarden heeft u ook het recht om uw gegevens te corrigeren en te verwijderen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik ervan en het recht om de verwerking ervan te beperken.

Tot slot, als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd in overeenstemming met de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit voor de Bescherming van de Persoonsgegevens, Persstraat 35 te 1000 Brussel) of om een gerechtelijke procedure te starten.

Als werknemer moet u uw rechten rechtstreeks bij uw werkgever uitoefenen. Het SSN, als onderaannemer van uw werkgever, kan immers geen gevolg geven aan uw verzoek. 

Als gebruiker van de website en de online diensten kunt u uw rechten rechtstreeks uitoefenen bij de Afgevaardigde voor Gegevensbescherming die hij heeft aangesteld ("gemeenschappelijk DPO-departement" (privacy@belnot.be).

Recht van toegang

Als klant heeft u het recht om kosteloos op de hoogte te worden gesteld van de gegevens waarover het SSN beschikt met betrekking tot uw persoon en om te weten voor welk doeleinden ze worden verwerkt.

Recht op correctie

U heeft het recht om het SSN te vragen om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren en onvolledige gegevens aan te vullen.

Recht om gegevens te verwijderen en recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om het SSN te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden van de gegevensbescherming. Het SSN kan het verwijderen of het beperken van de verwerking van de  persoonsgegevens weigeren zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of haar rechtmatig belang.

Recht van verzet

U heeft het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en wettelijke redenen. Hou er echter rekening mee dat u zich niet kunt verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of de uitvoering van een overeenkomst.

II.Veiligheid en vertrouwelijkheid

Het SSN heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om een gepast niveau van beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen, met inbegrip van de bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen toevallig verlies, vernietiging of beschadiging.

Deze maatregelen worden beschreven in het informatiebeveiligingsbeleid van het SSN en zijn interne procedures die daaruit voorvloeien (kennisgevingsprocedure in geval van schending van de persoonsgegevens, continuïteitsprocedure, procedure voor het beheer van de toegang tot gegevens).

Uw gegevens worden door het SSN opgeslagen op beveiligde servers in Europa.

III. Website en online diensten

De verwerking van gegevens is wettelijk in naam van het SSN zolang het u toegang geeft tot informatie die nuttig is voor u en dit op de eenvoudigste en meest geschikte manier om aan uw behoeften te voldoen.

Nieuwsbrief (newsletter)

Als klant van het SSN heeft u het recht om u in te schrijven op de SSN-nieuwsbrief door uw e-mailadres en identificatiegegevens in te voeren in de daarvoor bestemde ruimte.

Gebruik van de e-services

Als klant van het SSN, heeft u het recht om u aan te sluiten tot het elektronische beheersysteem:

e-services

Om dit te doen, moet u eerst uw identificatiegegevens en toegangscodes (ID en paswoord) invoeren. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de online diensten van "SSN". Uw toegangscodes worden in elk geval veilig opgeslagen.

Uw identificatiegegevens worden vernietigd wanneer u geen SSN-klant meer bent.

Cookies en statistische hulpmiddelen

De site maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine computerobjecten met informatie die worden verzonden en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek verstuurd naar de beheerder van de website.

Cookies worden gebruikt om de website aan te passen aan uw behoeften.

Zo worden het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina's, uw activiteiten en de frequentie van uw bezoeken geregistreerd. De gebruikte statistische tool (Google Analytics) genereert een cookie met een unieke identificatiecode. Het IP-adres wordt ook verzameld om te bepalen vanaf welke locatie de verbinding tot stand komt.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijg wanneer er cookies worden aangemaakt of wanneer de creatie van cookies wordt verhinderd. Om dit te doen, moet u de specifieke opties van uw browser controleren.

Voor meer informatie hierover kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

De aldus verzamelde gegevens worden gedurende 26 maanden bewaard voor statistische doeleinden en worden niet aan derden meegedeeld of gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

IV. Gegevens van de werknemers

De verwerking van de persoonsgegevens door het SSN wordt als wettig beschouwd indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst en voor de wettelijke verplichtingen van werkgevers voor wie het SSN als onderaannemer optreedt.

De gegevens die wij verwerken worden bij uw werkgever verzameld:  

Om de sociale regelgeving toe te passen, moet u de werkgever alle informatie verstrekken die nodig is voor de goede uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de toepassing van de wettelijke bepalingen: uw socialezekerheidsnummer, uw adres, uw gezinssamenstelling, uw leeftijd, uw nationaliteit en uw bankrekeningnummer. Uw werkgever verzamelt rechtstreeks bij officiële Belgische bronnen (Rijksregister, Kruispuntbank van Sociale Zekerheid en Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) bijkomende persoonlijke gegevens betreffende uw persoon.

Het SSN verwerkt uw gegevens in het kader van zijn wettelijke opdracht en volgens de instructies van uw werkgever.

De nagestreefde doelstellingen zijn meervoudig:

  • Berekening, verwerking en administratie van de lonen;
  • Personeelsadministratie, met inbegrip van het beheer van contractuele voordelen;
  • Naleving van alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van de sociale en fiscale wetgeving.

Deze verwerking van gegevens wordt uitgevoerd met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van de persoonsgegevens. 

De gegevens worden alleen aan derden verstrekt wanneer dit noodzakelijk is voor het bereiken van de bovengenoemde doeleinden. Dit kunnen de sociale of IT-partners van het SSN zijn.

Uw gegevens worden door het SSN vernietigd wanneer het niet langer nodig is om ze te bewaren. De loongegevens worden door het SSN bewaard tot maximaal 5 jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.