BESCHERMING VOOR WERKNEMERS DIE EEN VRUCHTBAARHEIDSBEHANDELING OF EEN PROGRAMMA VOOR MEDISCH BEGELEIDE VOORTPLANTING ONDERGAAN

Vanaf 28 april 2024 genieten werknemers die een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma voor medisch begeleide voortplanting ondergaan bescherming tegen ontslag en discriminatie. In deze news informeren we u graag omtrent de gevolgen van deze nieuwe bescherming.

  1. Wie geniet deze bescherming?

Een werknemer die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat of een programma voor medisch begeleide voortplanting volgt (hierna samen vruchtbaarheidsbehandeling genoemd).

  1. Wat houdt deze bescherming in?

De bescherming is tweeledig, de werknemer zal zowel beschermd zijn tegen ontslag als tegen discriminatie.

  1. Ontslagbescherming

Wat?

De werknemer die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat, is tijdens de beschermingsperiode (zie hieronder), beschermd tegen ontslag. Dit houdt in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet eenzijdig mag beëindigen, behalve om redenen die geen verband houden met de afwezigheid van de werknemer in het kader van deze vruchtbaarheidsbehandeling.

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer tijdens de beschermingsperiode beëindigt, dient hij redenen die vreemd zijn aan de vruchtbaarheidsbehandeling te kunnen aantonen. De werknemer kan immers verzoeken om hem in kennis te stellen van de redenen van zijn ontslag.

Indien de werkgever onvoldoende kan aantonen dat het ontslag vreemd is aan de vruchtbaarheidsbehandeling, dan is de werkgever aan zijn werknemer een forfaitaire vergoeding verschuldigd die gelijk is aan 6 maanden brutoloon.

Wanneer?

De beschermingsperiode start vanaf het ogenblik waarop de werknemer de werkgever via een medisch attest in kennis stelt over de vruchtbaarheidsbehandeling en loopt voor een termijn van 2 maanden.

Voorbeeld: een werknemer volgt een vruchtbaarheidsbehandeling en overhandigt aan zijn werkgever 2 medische attesten:

  • een eerste medisch attest op 29 april 2024, de bescherming loopt tot 28 juni 2024
  • een tweede medisch attest op 3 juni 2024, de bescherming loopt tot 2 augustus 2024

De beschermingsperiode van de werknemer zal in totaal 3 maanden duren.

  1. Bescherming tegen discriminatie

Bijkomend wordt de werknemer ook beschermd tegen discriminatie. De werknemer mag namelijk geen nadelige gevolgen ondervinden door de afwezigheid naar aanleiding van het volgen van een vruchtbaarheidsbehandeling. De werknemer heeft de volgende rechten na afloop van deze behandeling:

  • de terugkeer naar dezelfde functie, na een afwezigheid, of indien dit niet mogelijk is naar een gelijkwaardige functie;
  • aanspraak op elke verbetering in arbeidsvoorwaarden, waarop de werknemer tijdens zijn afwezigheid aanspraak had kunnen maken;
  • alle verworven en in wording zijnde rechten tijdens de afwezigheid.

Bij een schending van deze rechten, is de werkgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd die gelijk is aan 6 maanden brutoloon.

  1. Heeft een werknemer die afwezig is voor een  vruchtbaarheidsbehandeling tijdens zijn arbeidstijd recht op loon?

Hoewel het wetsontwerp in eerste instantie een afwezigheid met behoud van loon voorzag voor een werknemer die tijdens zijn arbeidsuren afwezig is omwille van een vruchtbaarheidsbehandeling, werd dit niet opgenomen in de gepubliceerde wet.

In de praktijk zal een werknemer in dergelijke gevallen dan ook geen recht hebben om afwezig te blijven van het werk met loonbehoud. Indien de werknemer tijdens zijn arbeidstijd afwezig is omwille van een vruchtbaarheidsbehandeling, zal deze afwezigheid dan ook onderling tussen werkgever en werknemer geregeld moeten worden via bijvoorbeeld opname van vakantie of een gewettigde (onbetaalde) afwezigheid.

Indien u vragen heeft over deze news, aarzel dan niet om contact op te nemen met de juridische dienst via legal@ssn.be.

By Laetitia Roelandts
Legal Advisor