HET JAARLIJKS ACTIEPLAN 2022 MOET VOOR 1 NOVEMBER WORDEN INGEDIEND

In elke onderneming moet een preventiebeleid inzake welzijn worden ingevoerd. Daartoe moet de werkgever de risico’s in zijn bedrijf evalueren, deze inventariseren en de nodige preventieve maatregelen nemen om het welzijn van zijn werknemers op het werk te bevorderen.

In het kader van dit welzijnsbeleid dient de werkgever, elk jaar, een jaarlijks actieplan op te stellen als praktische uitwerking van het vijfjaarlijks globaal preventieplan.

Dit jaarlijks actieplan moet volgende elementen bevatten:

  • De prioritaire doelstellingen die in de loop van het jaar moeten worden bereikt, vastgesteld op basis van de risicoanalyse ;
  • De middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken ;
  • De rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken personen ;
  • De middelen om het preventiebeleid te controleren en te evalueren.

In de praktijk moet het jaarlijks actieplan uiterlijk op 1 november van elk jaar worden voorgelegd aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, aan de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis daarvan, aan alle werknemers.

Deze verplichting wordt opgelegd aan elke onderneming. Omdat wij u zo goed als mogelijk proberen bij te staan in uw personeelsbeleid, herinneren wij u met deze nieuwsbrief aan deze verplichting. Als sociaal secretariaat zijn wij echter niet in de mogelijkheid om u concreet bij te staan bij deze verplichting. Indien u hulp wenst, dient u daarom te overleggen met uw interne preventieadviseur of contact op te nemen met de externe preventiedienst (bv. Attentia, CLB, IDEWE, Mensura, …) waarbij uw onderneming is aangesloten, zodat deze u eventueel kan bijstaan bij het vervullen van de nodige formaliteiten.

By Marie Verschueren
Teamleader Legal