KOOPKRACHTPREMIE

Ondernemingen die in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald, hebben de mogelijkheid om tijdens de periode van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023 een eenmalige fiscaal en sociaal gunstige premie toe te kennen aan hun werknemers van maximaal 500 of 750 euro per werknemer.

Het doel van deze maatregel is om steun te verlenen bij de heropstart van de economie na de energiecrisis.

 1. Principe

De koopkrachtpremie kan vanaf 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023 toegekend worden in de ondernemingen die in 2022 goede resultaten hebben behaald. Het gaat meer bepaald om ondernemingen die in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijk hoge winst hebben gemaakt.

In principe dient de toekenning van de koopkrachtpremie te worden geregeld via een cao op sector- of ondernemingsniveau. Indien er een sectorale cao wordt gesloten, moet deze definiëren wat bedoeld wordt met “hoge winst” of “uitzonderlijk hoge winst”. Indien er een ondernemings-cao wordt gesloten, dient er een verantwoording te worden toegevoegd voor het behalen van goede resultaten. Indien het niet mogelijk is om te werken met een cao, kan de koopkrachtpremie ook worden toegekend via een individuele overeenkomst.

De koopkrachtpremie, toegekend in de vorm van consumptiecheques en waarvan het maximumbedrag afhankelijk is van de winst (hoge winst of uitzonderlijk hoge winst) van de onderneming, mag niet hoger zijn dan:

 • 500 euro per werknemer voor ondernemingen die een hoge winst hebben behaald;
 • 750 euro per werknemer voor ondernemingen die een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald.  

De cheques zijn geldig tot en met 31 december 2024 en mogen slechts gebruikt worden voor:

 • de betaling van een maaltijd of de aankoop van verbruiksklare voeding;
 • de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter, meer bepaald de producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht.
 1.  Op sociaal vlak

Indien de toekenningsvoorwaarden worden nageleefd, is de koopkrachtpremie onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5 %.

De premie is echter niet onderworpen aan de normale sociale zekerheidsbijdragen (persoonlijke en werkgeversbijdragen) indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, met name:

 • De toekenning van de koopkrachtpremie moet voorzien zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op sectoraal of op ondernemingsvlak, of door een individuele geschreven overeenkomst;
 • Deze (collectieve of individuele) overeenkomst moet de maximale nominale waarde van de consumptiecheque vermelden;
 • De consumptiecheque moet op naam van de werknemer worden uitgereikt;
 • Het totaalbedrag van de koopkrachtpremie die de werkgever toekent, mag per werknemer niet meer bedragen dan 750 EUR;
 • De koopkrachtpremie dient te worden uitgereikt tijdens de periode van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023;
 • De koopkrachtpremie mag geheel noch gedeeltelijk in geld omgeruild worden.
 1. Op fiscaal vlak

De koopkrachtpremie die wordt toegekend overeenkomstig de principes hierboven (punt 2) is vrijgesteld van belastingen tot 750 euro per werknemer.

De premie is bovendien volledig aftrekbaar voor de werkgever (dus ook de hierboven vermelde bijzondere werkgeversbijdrage).

 1. In de praktijk

Aangezien de koopkrachtpremie misschien onderdeel zal uitmaken van de aankomende sectorale onderhandelingen, raden wij u aan om af te wachten of uw sector afspraken zal maken over de toekenning van de koopkrachtpremie, vooraleer u zelf actie zou ondernemen in uw onderneming.

In geval van afwezigheid van sectorale bepalingen, is de koopkrachtpremie een mogelijkheid die geboden wordt aan werkgevers die in 2022 goede bedrijfsresultaten haalden: de toekenning van deze premie is in dit geval dus geen verplichting! Het staat u als werkgever dan ook vrij om deze al dan niet aan uw personeel toe te kennen als u goede bedrijfsresultaten behaald heeft gedurende het jaar 2022, tenzij de toekenning op sectoraal niveau verplicht zou worden gesteld. 

Wij kunnen uiteraard helpen indien u specifieke vragen heeft over dit onderwerp. Aarzel in dit geval niet om ons te contacteren via legal@ssn.be.

By Sarah Palinckx
Legal Officer