NIEUW PROTOCOLAKKOORD IN PC 200

In het Aanvullend Paritair Comité voor bedienden (PC 200) is een protocolakkoord gesloten over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2023-2024.

In deze news vinden jullie meer informatie over de belangrijkste wijzigingen die dit akkoord tot gevolg zal hebben.

 1. Koopkrachtpremie
 1. Voorwaarden

Ondernemingen die in 2022 een hoge of een uitzonderlijke hoge winst hebben behaald, zullen verplicht een koopkrachtpremie moeten toekennen aan hun bedienden.

Overeenkomstig het akkoord is er sprake van “hoge winst” indien cumulatief aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

 • de verhouding operationele bedrijfswinst (code 9901) op het balanstotaal in 2022 is minstens 1,25x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021, en
 • de operationele bedrijfswinst in 2022 maakt minstens 5% uit van het balanstotaal in 2022.

Indien een onderneming aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden voldoet, is er sprake van “uitzonderlijk hoge winst”:

 • de verhouding operationele bedrijfswinst op het balanstotaal in 2022 is minstens 2x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021, en
 • de operationele bedrijfswinst in 2022 maakt minstens 5% uit van het balanstotaal in 2022.
 1. Modaliteiten

Ondernemingen die op basis van bovenstaande definities verplicht zijn om een koopkrachtpremie toe te kennen aan hun bedienden, zullen deze uiterlijk op 31 december 2023 moeten toekennen aan alle bedienden die op 30 november 2023 minstens één maand in dienst zijn.

Het bedrag van de koopkrachtpremie is afhankelijk van de gemaakte winst. Het gaat om:

 • 125 EUR indien de verhouding operationele bedrijfswinst op het balanstotaal in 2022 minstens 1,25x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021 is;
 • 250 EUR indien de verhouding operationele bedrijfswinst op het balanstotaal in 2022 minstens 1,50x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021 is;
 • 375 EUR indien een onderneming uitzonderlijk hoge winst heeft behaald (cf. supra).

Het bedrag van de premie zal worden berekend in functie van de gewerkte en gelijkgestelde dagen tussen 1 december 2022 en 30 november 2023. Het bedrag zal bovendien worden geproratiseerd in functie van het tewerkstellingspercentage van de werknemer op 30 november 2023.

Ondernemingen die reeds een koopkrachtpremie hebben toegekend aan hun bedienden, mogen deze verrekenen met deze sectorale koopkrachtpremie.

In de praktijk zullen de werkgevers die behoren tot PC 200 tijdig gecontacteerd worden, zodat wij weten of zij voldoen aan de verschillende voorwaarden die hierboven werden opgesomd. Indien dit het geval is, zal er een koopkrachtpremie moeten berekend en toegekend worden aan de personeelsleden.

 1. Mobiliteit

Vanaf 1 juli 2024 zal het bedrag van de fietsvergoeding worden verhoogd tot 0,27 EUR per afgelegde kilometer (momenteel is dit 0,20 EUR per afgelegde km). Het maximum aantal kilometers blijft behouden op 40 km, wat betekent dat de maximale vergoeding 10,80 EUR zal bedragen.

Binnen PC 200 hebben bedienden die met een privévervoermiddel (bijvoorbeeld een eigen wagen) naar het werk komen, recht op een tussenkomst indien zij onder een bepaalde jaarlijkse bruto loongrens blijven. Dit plafond zal vanaf 1 januari 2024 worden verhoogd.

 1. Eindejaarspremie

Voor de berekening van de eindejaarspremie wordt voortaan het profylactisch verlof gelijkgesteld met prestaties.

Hiernaast zullen ook bedienden van wie de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord werd beëindigd, recht hebben op een pro rata eindejaarspremie, op voorwaarde dat zij een anciënniteit van minstens 5 jaar in de onderneming kunnen bewijzen.

 1. Opleidingen

Voor ondernemingen met minstens 20 werknemers, wordt het aantal opleidingsdagen vanaf 2024 als volgt vastgesteld:

Ingangsdatum

Aantal opleidingsdagen (individueel recht)

1 januari 2024

3 dagen

1 januari 2026

4 dagen

1 januari 2028

5 dagen

Voor ondernemingen met minder dan 20 werknemers, blijven de huidige afspraken van toepassing.

 1. Afschaffing jongerenbarema

Vanaf 1 januari 2024 zullen de specifieke loonbarema’s die van toepassing zijn op jongeren worden afgeschaft. Dit heeft tot gevolg dat een bediende tussen 16 en 21 jaar vanaf dan betaald zal worden zoals een gewone bediende. De specifieke barema’s voor studenten blijven wel van toepassing.

 1. Behoud sectorale regelingen SWT en tijdskrediet

De sociale partners hebben besloten om de sectorale CAO’s betreffende SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) te verlengen tot 30 juni 2025. Het gaat meer bepaald om SWT “nachtarbeid/zwaar beroep” vanaf 60 jaar, SWT “lange loopbaan” vanaf 60 jaar en SWT “zwaar beroep” vanaf 60 jaar.

De sectorale regelingen inzake tijdskrediet worden eveneens verlengd en dit tot 31 december 2025. De landingsbanen vanaf 55 jaar (1/5e en 1/2e) worden verlengd tot 30 juni 2025. Ook de bijkomende uitkering voor rekening van het Sociaal Fonds en de aanmoedigingspremies van de Vlaamse Gemeenschap blijven behouden.

 1. Bijdrage Sociaal Fonds

De bijdrage van de werkgevers aan het Sociaal Fonds, meer bepaald 0,23% van de brutolonen van de bedienden van de ondernemingen, wordt verlengd tot en met 31 december 2025. Ook de afspraken voor de risicogroepen worden verlengd.

 1. Telewerk

Tot slot moedigen de sociale partners de ondernemingen aan om, wanneer zij telewerk implementeren, dit op te nemen in de sociale dialoog op ondernemingsniveau.

***

Indien u vragen heeft over deze news kan u contact opnemen met onze juridische dienst via legal@ssn.be.

Labels

By Sarah Palinckx
Legal Officer