NIEUWIGHEDEN OP HET VLAK VAN DE JAARLIJKSE VAKANTIE VANAF 1 JANUARI 2024

Vanaf 2024 zullen er twee belangrijke wijzigingen met betrekking tot de jaarlijkse vakantie van werknemers van toepassing worden.

Ten eerste, wanneer bepaalde oorzaken van schorsing van de arbeidsovereenkomst (zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of moederschapsrust) zich voordoen tijdens een geplande vakantie, zullen de oorspronkelijk ingeplande vakantiedagen die samenvallen met deze schorsingen niet langer als jaarlijkse vakantiedagen worden beschouwd.

Verder zullen werknemers die voor het einde van het jaar niet al hun wettelijke vakantiedagen hebben kunnen opnemen als gevolg van dezelfde oorzaken van schorsing, de mogelijkheid hebben om het resterende saldo van vakantiedagen over te dragen gedurende twee jaar.

In het kader van deze news bieden wij u een overzicht van de regels die momenteel van toepassing zijn en van de regels die van toepassing zullen zijn vanaf 1 januari 2024.  

  1. Regels die momenteel van toepassing zijn

Momenteel primeert in principe de eerste oorzaak van schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Aldus zullen momenteel en tot en met 31 december 2023 alle dagen waarop de werknemer arbeidsongeschikt is, beschouwd worden als dagen arbeidsongeschiktheid wanneer uw werknemer ziek wordt voor de aanvang van zijn vakantie, met inbegrip van de dagen waarop hij vakantie had gepland. Hij kan zijn vakantiedagen tijdens dewelke hij arbeidsongeschikt was, later in het jaar opnieuw inplannen. De arbeidsongeschiktheid (de eerste schorsingsoorzaak) primeert op de vakantie (de tweede schorsingsoorzaak).

Als uw medewerker ziek wordt na het begin van zijn jaarlijkse vakantie, dan worden zijn vakantiedagen tijdens dewelke hij ziek was als jaarlijkse vakantiedagen beschouwd. Hij zal ze dus niet later in het jaar kunnen recupereren. De vakantie (de eerste schorsingsoorzaak) primeert op de arbeidsongeschiktheid (de tweede schorsingsoorzaak).

Bovendien is het momenteel onmogelijk om wettelijke vakantiedagen naar het volgende jaar over te dragen, en dit in elke hypothese. Bijgevolg zal een werknemer die op het einde van het jaar niet al zijn jaarlijkse vakantiedagen heeft opgenomen, de resterende jaarlijkse vakantiedagen « verliezen ».  Indien de werknemer zich echter in de onmogelijkheid bevindt om het geheel of een deel van zijn vakantie op te nemen voor 31 december wegens overmacht of schorsing van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bevalling), zullen de niet opgenomen dagen in principe uitbetaald worden aan het einde van het jaar, maar ze kunnen niet worden overgedragen. Momenteel bestaat er dus geen mogelijkheid tot overdracht. 

  1. Regels van toepassing vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zullen de volgende oorzaken van schorsing een invloed hebben op de jaarlijkse vakantie :

  • Ongeval ;
  • Arbeidsongeschiktheid ;
  • Moederschapsrust ;
  • Geboorteverlof ;
  • Adoptieverlof ;
  • Profylactisch verlof ;
  • Pleegzorgverlof ;
  • En pleegouderverlof.

Indien een van de bovenvermelde schorsingsoorzaken zich voordoet tijdens de jaarlijkse vakantie van een werknemer, dan wordt het tegoed van de jaarlijkse vakantiedagen van deze werknemer niet verminderd, en dit, zelfs indien de schorsingsoorzaak van de arbeidsovereenkomst pas begint na het begin van de jaarlijkse vakantie. Zo zal bijvoorbeeld, vanaf 1 januari 2024, een werknemer die ziek wordt tijdens zijn jaarlijkse vakantie, de vakantiedagen tijdens dewelke hij arbeidsongeschikt was, later in de loop van het kalenderjaar kunnen recupereren.

Bovendien zal, eveneens vanaf 1 januari 2024, de werknemer die niet alle jaarlijkse vakantiedagen waarop hij recht had heeft kunnen opnemen ten gevolge van een van de bovenvermelde schorsingsoorzaken van de arbeidsovereenkomst, de mogelijkheid hebben om deze vakantiedagen over te dragen naar de 24 volgende maanden volgend op het einde van het jaar waarin hij ze had moeten opnemen (« vakantiejaar »). Indien een werknemer bijvoorbeeld recht heeft op 20 dagen jaarlijkse vakantie voor het vakantiejaar 2024, maar ziek wordt vlak voor het einde van het jaar en nog 8 jaarlijkse vakantiedagen overheeft, dan kan hij deze 8 resterende vakantiedagen overdragen, en ze opnemen in de loop van de twee volgende jaren, meer bepaald 2025 en/of 2026.

Vanaf 2024 zal het dus, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk zijn om de dagen jaarlijkse vakantie over te dragen wanneer een van de bovenvermelde schorsingsoorzaken heeft verhinderd dat de totaliteit van de dagen kon worden opgenomen. Bovendien zullen deze resterende dagen aan het einde van het jaar moeten worden uitbetaald.

Deze mogelijkheid tot overdracht van de dagen jaarlijkse vakantie die op 31 december van het vakantiejaar niet werden opgenomen, betekent dus niet dat het vakantiegeld voor deze overgedragen vakantiedagen aan het einde van het jaar niet verschuldigd is. Het vakantiegeld moet betaald worden voor 31 december van het vakantiejaar. In voorkomend geval zal de betrokken werknemer dus vakantiegeld ontvangen vooraleer hij deze dagen jaarlijkse vakantie die naar de volgende twee jaren werden overgedragen, heeft opgenomen.

Indien u vragen heeft bij deze news, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze juridische dienst via het e-mailadres legal@ssn.be.

By Carlotta Di Marco
Legal Officer