OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN

De zomer nadert met rasse schreden en zoals elk jaar worden in deze periode veel arbeidsovereenkomsten met studenten gesloten.  Voor de tewerkstelling van studenten zijn een aantal  specifieke regels van toepassing, zowel op de student als op de werkgever. Daarom lijkt het ons nuttig uw aandacht te vestigen op enkele belangrijke punten in verband met de tewerkstelling van studenten.

  1. Vereiste van een schriftelijk document

De arbeidsovereenkomst voor studenten moet voor elke individuele student schriftelijk worden aangegaan, uiterlijk op het moment dat de student met het werk begint. Bovendien moet dit contract een aantal verplichte vermeldingen bevatten. Zo niet, wordt de arbeidsrelatie, voor wat de werkgever betreft, beheerst door de regels die van toepassing zijn op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op onze website vindt u een model van een arbeidsovereenkomst voor een student-werknemer.

  1. Duur en type van het contract

De arbeidsovereenkomst voor studenten is een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (er moet een begin- en een einddatum worden vermeld) met een maximumduur van 12 maanden.

Ook hier kan het gaan om een arbeidsovereenkomst voor een arbeider of voor een bediende. Het type van het contract moet worden gekozen op grond van het soort werk dat de student daadwerkelijk verricht.

  1. Bezoldiging

In principe heeft een student recht op hetzelfde loon als een werknemer met dezelfde functie. Daarom moet u de barema’s toepassen die op bedrijfsniveau zijn vastgesteld of de barema’s die binnen de sector van toepassing zijn. Het beste is om contact op te nemen uw Payroll Administrator voor meer informatie of zelf op onze website de barema’s te raadplegen die binnen uw sector van toepassing zijn.

  1. Beëindiging van de studentenarbeidsovereenkomst

De eerste drie dagen van de tewerkstelling als student worden sowieso beschouwd als proefperiode gedurende dewelke de partijen de overeenkomst kunnen beëindigen zonder opzegtermijn of vergoeding. Na de proefperiode zijn verkorte opzegtermijnen wel van toepassing.

  1. Het arbeidsreglement

Op de eerste werkdag moet de student een exemplaar van het arbeidsreglement (verplicht document), dat van kracht is binnen de onderneming, ontvangen

  1. Een quotum van 475 uur

Per kalenderjaar zijn er verlaagde tarieven van de socialezekerheidsbijdragen van toepassing op de eerste 475 werkuren die de student uitvoert (bij één of meerdere werkgevers). In de praktijk moet de werkgever slechts een percentage van 5,43% aan sociale bijdragen betalen in plaats van de ongeveer 32%[1] voor een gewone werknemer. De student betaalt op zijn beurt dan weer slechts 2,71% sociale bijdragen, terwijl een gewone werknemer 13,07% betaalt.

Wanneer de limiet van 475 uur wordt overschreden, zijn ‘gewone’ sociale bijdragen verschuldigd vanaf het 476e uur. Wij raden u dan ook aan om, alvorens de arbeidsovereenkomst met de student af te sluiten, aan de student in kwestie  een attest te vragen dat verzekert dat hij of zij het quotum van 475 uren niet overschrijdt. De student kan een dergelijk attest verkrijgen op de website student@work.

! Momenteel worden de uren die als student worden gepresteerd in het 1e en 2e kwartaal van 2021 in de sectoren van het onderwijs en de gezondheidszorg, niet afgetrokken van het bovengenoemde quotum van 475 uur. Op de website van de RSZ is er eveneens een neutralisering van de gewerkte uren voor het 3e kwartaal van 2021 (d.w.z. van 1 juli tot 30 september 2021) aangekondigd. Deze maatregel zou van toepassing zijn ongeacht de sector waarin de student werkzaam is. De maatregel moet echter nog geofficialiseerd worden en is dus nog niet in werking getreden.

  1. Dimona-verklaring

Het is absoluut noodzakelijk dat de indiensttreding en de uitdiensttreding van de student , alsook het aantal voorziene arbeidsuren  per trimester  via DIMONA wordt aangegeven.

De Dimona-aangifte moet uiterlijk op het moment van indiensttreding worden gedaan. In geval van een laattijdige DIMONA zullen alle door de student gewerkte uren worden onderworpen aan de ‘normale’ socialezekerheidsbijdragen.

Ter herinnering: u kunt de Dimona-aangifte gratis doen via onze klantenportaal. Als u echter wilt dat het SSN de Dimona-aangifte voor haar rekening neemt, dient u de voor de aangifte benodigde gegevens uiterlijk om 12.00 uur op de dag vóór aanvang van de werkzaamheden, en uiterlijk om 12.00 uur op de werkdag vóór het weekend of de feestdag als een student direct na het weekend of na de feestdag met diens werkzaamheden begint, aan ons te bezorgen.

  1. Fiscale gevolgen en recht op kinderbijslag

Ten slotte wijzen wij u er graag op dat de overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten gevolgen kan hebben voor de fiscale situatie van de student en/of de situatie van de  ouders, alsook op het recht op kinderbijslag. Voor meer informatie over dit onderwerp kunnen studenten de website student@work raadplegen.

[1] Het precieze percentage hangt af van de sector.

By Solange Duriau
Legal Advisor