RECHT OP DECONNECTIE: CAO IN PC 337 AFGESLOTEN

Zoals u wellicht reeds heeft gelezen in verschillende van onze communicaties en meest recent in onze vraag van de maand februari 2023, werd naar aanleiding van de arbeidsdeal een nieuwe verplichting opgelegd aan werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen om tegen ten laatste 31 maart 2023 een beleid in te voeren in hun onderneming inzake het recht op deconnectie.

Binnen PC 337 werd een collectieve arbeidsovereenkomst (hierna: CAO) afgesloten om het recht op deconnectie voor de sector vast te leggen.

In deze news kan u dan ook meer informatie terugvinden met betrekking tot de inhoud van deze CAO en de gevolgen ervan voor uw onderneming.

 1. Wat is het recht op deconnectie?

Het recht op deconnectie werd ingevoerd door de arbeidsdeal om het respect voor de rusttijden van werknemers en de balans tussen werk en privé te waarborgen.

In deze CAO wordt het recht op deconnectie omschreven als het recht van de werknemer om niet ingelogd te zijn op zijn professionele digitale tools buiten de overeengekomen werkuren en geen e-mails, professionele oproepen, sms'en of andere digitale berichten te lezen en/of te beantwoorden.

Het recht op deconnectie moet ook worden gewaarborgd door het engagement van werknemers om buiten hun werkuren geen contact op te nemen met hun collega's om professionele redenen, behalve in noodgevallen.

De CAO bepaalt daarnaast dat dit recht geldt buiten de met de werknemer overeengekomen werkuren, maar ook tijdens het weekend, vakantie, verlof en tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst.

 1. Welke bepalingen werden opgenomen in de sectorale CAO?

Conform de verplichtingen van de arbeidsdeal bevat de sectorale CAO bepalingen met betrekking tot de implementatie van het recht op deconnectie, die in twee verschillende punten werden opgedeeld: 

 1. Praktische modaliteiten en richtlijnen voor de toepassing door de werknemer van diens recht om niet bereikbaar te zijn buiten zijn werkuren

De CAO somt vijf maatregelen op om het recht van de werknemer om buiten de werkuren niet bereikbaar te zijn zoveel mogelijk te waarborgen:

 • behalve in uitzonderlijke omstandigheden die niet kunnen wachten tot de volgende werkperiode, mag de werknemer niet worden gecontacteerd over professionele onderwerpen, behoudens drie uitzonderingen:
  • als de werknemer een kritieke functie uitoefent die op ondernemingsniveau werd vastgelegd;
  • als er voorafgaandelijk is overeengekomen dat er wel contact met de werknemer mag worden opgenomen en ;
  • in geval van overmacht, waarvan de situaties limitatief worden opgesomd in artikel 26, §1 van de Arbeidswet van 16 maart 1971;
 • behoudens de eerste twee uitzonderingen die hierboven vermeld worden, mag de werknemer geen nadeel ondervinden indien hij buiten zijn normale werkuren de telefoon niet opneemt of werkgerelateerde berichten niet leest;
 • per team of afdeling dienen standpunten uitgewisseld te worden om een overeenstemming te bereiken over de concrete communicatiemethoden die moeten worden gebruikt;
 • de werknemer plant zijn vakantie- en verlofperiodes zodanig dat zijn collega's goed geïnformeerd zijn over zijn afwezigheid. De werknemer wijst taken toe aan back-ups en geeft hen alle nodige uitleg en informatie;
 • de werknemer zorgt ervoor dat zijn agenda up-to-date blijft zodat zijn vrije tijd kan worden gerespecteerd.
 1. Vormings-en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden met betrekking tot het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s die verbonden zijn aan overmatige connectie

De CAO voorziet daarnaast in vijf maatregelen om werknemers en leidinggevenden bewust te maken van het verstandige gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico's van overmatige connectie:

 • het engagement van de sectorale sociale partners om in het sectorale opleidingsaanbod een initiatief op te nemen over de risico’s verbonden aan overmatige connectie en het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen;
 • het regelmatig organiseren door de onderneming van informatie- en bewustmakingsacties over de risico's en best practices met betrekking tot het gebruik van digitale tools met het gebruik van digitale hulpmiddelen;
 • de leidinggevenden gaan regelmatig het gesprek aan rond het evenwicht tussen werk en privéleven en zorgen ervoor dat het werkkader het toelaat om overmatige connectie te voorkomen;  
 • het uitvoeren van een periodieke evaluatie (ten minste 1 keer per jaar) die op de agenda van het bevoegde overlegorgaan wordt geplaatst;
 • het voorzien van afwezigheidsberichten waarin wordt vermeld met wie contact moet worden opgenomen bij afwezigheid van de werknemer.
 1. In de praktijk – welke gevolgen heeft de CAO voor uw onderneming?

De CAO die binnen PC 337 werd afgesloten bepaalt dat deze van toepassing is op werkgevers en werknemers die onder PC 337 ressorteren, en onder het toepassingsgebied van de bepalingen van de arbeidsdeal vallen. Concreet betekent dit dat deze CAO enkel van toepassing is op werkgevers die ten minste 20 werknemers tewerkstellen.

Indien uw onderneming ten minste 20 werknemers tewerkstelt, dient u met andere woorden te voldoen aan de bepalingen van deze CAO.

Het is evenwel niet langer nodig dat u daarnaast het recht op deconnectie zoals aangekondigd invoert op ondernemingsniveau voor 31 maart 2023 via een wijziging van uw arbeidsreglement of via een ondernemingscao. Deze CAO stelt u vrij van deze verplichting.

Indien u vragen heeft over deze news, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze juridische dienst via het e-mailadres legal@ssn.be.

Labels

By Lindsay Barbera
Legal Advisor