RELANCEMAATREGEL : DOELGROEPVERMINDERING WERKGEVERSBIJDRAGEN IN HET DERDE KWARTAAL VOOR ONDERNEMINGEN DIE TEWERKSTELLING VERHOGEN

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het aantal banen op de arbeidsmarkt gedaald is. Daarom heeft de regering een relanceplan aangekondigd, dat onder meer voorziet in een vermindering van de werkgeversbijdragen voor ondernemingen die in het 3e kwartaal meer mensen in dienst nemen.

 1. Principe

Deze maatregel die door de regering werd ingevoerd, is beperkt tot het 3e kwartaal van 2021 en is bedoeld ter ondersteuning van werkgevers in de privésector die ten gevolge van de coronacrisis hun personeelsbestand en/of hun activiteiten hebben moeten inkrimpen, maar die in het 3e kwartaal het arbeidsvolume opnieuw willen verhogen ten opzichte van het 1e kwartaal van 2021.

Zoals hierboven al vermeld, bestaat deze relancemaatregel uit een vermindering van de werkgeversbijdragen in het 3e kwartaal van 2021, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

 1. Betrokken werkgevers

Deze maatregel is er voor werkgevers in de private sector die het arbeidsvolume in hun onderneming in de loop van het 3e kwartaal willen verhogen (bijvoorbeeld door de tijdelijke werkloosheid te verminderen of nieuwe werknemers aan te werven) in vergelijking met het 1e kwartaal van 2021.

De minimaal vereiste verhoging hangt af van de grootte van de onderneming en wordt beoordeeld per juridische entiteit:

 • Voor een bedrijf met < 50 werknemers:
  • 25% toename van het arbeidsvolume;
 • Voor een bedrijf met > 50 werknemers en < 500 werknemers:
  • 20% toename van het arbeidsvolume en;
  • minimaal 12,50 extra tewerkstellingseenheden;
 • Voor een bedrijf met > 500 werknemers:
  • 10% toename van het arbeidsvolume en;
  • Minimaal 100 extra tewerkstellingseenheden.
 1. Aantal werknemers op wie de maatregel betrekking heeft

De vermindering is van toepassing in het 3e kwartaal van 2021 en kan betrekking hebben op maximaal vijf werknemers per vestigingseenheid.

 1. Bijkomende voorwaarden

Naast de specifieke voorwaarden betreffende de werkgever en de werknemers, moet de werkgever daarnaast ook :

 • de werknemers op wie de doelgroepvermindering wordt toegepast, gedurende het kwartaal ononderbroken in dienst houden, tenzij de werknemer zelf ontslag neemt of om dringende reden wordt ontslagen;
 • geen dividenden uitkeren aan de aandeelhouders, geen bonussen toekennen aan de leden van de Raad van Bestuur of het directiepersoneel van de onderneming, en geen eigen aandelen inkopen in de loop van 2021;
 • geen collectief ontslag aankondigen in het 2e of het 3e kwartaal van 2021;
 • gebruikmaken van het geregistreerd kassasysteem (indien verplicht door btw-wetgeving);
 • in 2021 voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 2, afdeling 1, van de Wet van 5 maart 2017 betreffende Werkbaar en Wendbaar werk, meer bepaald wat betreft het verwezenlijken van de interprofessionele opleidingsdoelstellingen. Concreet dienen de sectorale bepalingen hieromtrent gerespecteerd te worden (bijvoorbeeld in de sector van het notariaat heeft elke werknemer een individueel recht op het volgen van 4 opleidingsdagen per jaar). Indien er geen sectorale bepalingen zijn, dienen er in elk geval 2 opleidingsdagen per jaar te worden toegekend per voltijds equivalent.
 1. Bedrag van de vermindering

De verlaging komt overeen met een vast bedrag per kwartaal per werknemer (met een maximum van vijf betrokken werknemers) ten belope van:

 • 2.400,00 EUR voor zwaar getroffen werkgevers;
 • 1.000,00 EUR voor andere werkgevers.

Er wordt namelijk een verschillend bedrag toegekend naargelang de onderneming al dan niet in het bijzonder door de crisis is getroffen. Onder "zwaar getroffen werkgever" wordt verstaan:

 • een werkgever voor wie het arbeidsvolume in het 1e kwartaal van 2021 50% lager lag dan in het 1e kwartaal van 2020 of;
 • een werkgever voor wie het arbeidsvolume in het 4e kwartaal van 2020 50% lager lag dan in het 4e kwartaal van 2019.
 1. In de praktijk

Zoals in de inleiding al kort werd aangehaald, bevindt deze relancemaatregel zich nog niet in een definitief stadium. Het gaat slechts om wetsontwerp dat nog moet worden goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Zodra deze maatregel ook effectief van kracht wordt en de praktische details bekend zijn, komen we hier zeker op terug.

We willen u bij deze ook meedelen dat er in de maanden juli en augustus geen ‘vraag van de maand’ zal worden verstuurd. Wel zullen wij u uiteraard op de hoogte houden van het belangrijkste sociaal-juridische nieuws. We blijven eveneens bereikbaar via ons e-mailadres legal@ssn.be en zullen niet nalaten uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Tot slot maken we van deze gelegenheid gebruik om u een erg fijne vakantie te wensen!

By Solange Duriau
Legal Advisor