TIJDELIJKE WERKLOOSHEID NAAR AANLEIDING VAN DE OVERSTROMINGEN OF ALS GEVOLG VAN DE ANNULATIE VAN EEN KAMP OF STAGE VAN EEN MINDERJARIG KIND OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS TE BEPERKEN

Het slechte weer van de afgelopen weken in meerdere delen van het land heeft helaas een aantal onder u getroffen. Als gevolg daarvan was/is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in sommige gevallen "onmogelijk". Dienaangaande heeft de RVA zich eind vorige week uitgesproken over de mogelijkheid om in bepaalde situaties volgens een vereenvoudigde procedure een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Bovendien heeft de RVA op haar website aangegeven dat in geval van annulatie of onderbreking van een kamp of stage van een minderjarig kind van de werknemer om de verspreiding van het coronavirus te beperken, de werknemer een beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

 1. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van overstromingen

 1. Principe

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht veronderstelt dat de uitvoering van het werk tijdelijk volledig onmogelijk is.

Dit is bijvoorbeeld het geval indien de werknemer het werk niet kan uitoefenen omdat de plaats van tewerkstelling is ondergelopen, de infrastructuur van de werkgever is aangetast of vernietigd of omdat de werknemer niet op de plaats van het werk kan raken doordat het openbaar vervoer onderbroken is of doordat de wegen overstroomd zijn.

Gezien de uitzonderlijke situatie en dit tot en met 15 augustus 2021, aanvaardt de RVA dat ook omstandigheden die op zich het werk niet rechtstreeks onmogelijk maken toch een reden kunnen zijn om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen. Dit betreft de situaties waarin de werknemer getroffen is door ernstige schade of verliezen en de facto in de onmogelijkheid is om te gaan werken omdat hij prioriteit moet geven aan het zoeken naar een nieuwe huisvesting, de opkuis of herstellingswerken van zijn woning, het regelen van zijn schadedossier of het zoeken naar alternatieve vervoermiddelen.  

De RVA verduidelijkt dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan worden afgewisseld (de werknemer hoeft niet voortdurend tijdelijk werkloos te zijn of er kan worden afgewisseld tussen werknemers).

 1. Procedure

In geval van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht moet de werkgever de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht in principe meedelen aan de RVA.

Gezien de uitzonderlijke situatie is voor de dagen van tijdelijke werkloosheid in de periode van 14 juli tot en met 31 juli 2021 echter geen mededeling vereist.

Vanaf 1 augustus 2021 zal de werkgever echter opnieuw verplicht zijn de RVA elektronisch een mededeling te versturen waarin de specifieke redenen voor het gebruik van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - met andere woorden, de redenen die het onmogelijk maken de arbeidsovereenkomst uit te voeren, opgenomen zijn. Bewijsstukken hoeven echter niet te worden toegevoegd.

Deze mededeling wordt aanvaard voor een periode van maximaal 3 maanden (eventueel verlengbaar) en moet de voorziene duur vermelden. De juridische dienst staat uiteraard ter uwe beschikking om u te helpen bij het opstellen van een dergelijke mededeling.

Opgelet: wanneer de redenen voor overmacht de persoonlijke situatie van de werknemer betreft, wordt dit slechts als reden voor overmacht aanvaard tot 15 augustus 2021. Desgevallend betreft het situaties waarin de werknemer ernstige schade heeft geleden en daardoor niet in staat is om te gaan werken.

 1. Tijdelijke werkloosheid corona als gevolg van de annulatie of onderbreking van een stage of kamp om de verspreiding van het coronavirus te beperken 

 1. Principe

Gedurende de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2021 kan een werknemer, die geen opvang voor zijn kinderen kan regelen als gevolg van de annulatie of onderbreking van een stage of kamp om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan genieten van uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Overeenkomstig de instructies van de RVA kan aanspraak worden gemaakt op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona:

 • wanneer een minderjarig kind dat met de werknemer samenwoont, niet kan deelnemen aan een kamp of een georganiseerde opvang waarvoor het was ingeschreven, omdat deze is geannuleerd of wordt stopgezet als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • wanneer een minderjarig kind dat met de werknemer samenwoont, niet kan deelnemen aan een kamp of een georganiseerde opvang waarvoor het was ingeschreven, omdat het kind in quarantaine is omwille van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Wij vestigen echter uw aandacht op het feit dat voor dezelfde periode slechts één persoon die met het kind samenwoont een beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

 1. Procedure

De werknemer die van deze maatregel gebruik wenst te maken, moet u daarvan onmiddellijk in kennis stellen. Bovendien, en afhankelijk van het geval, moet de werknemer u volgende attest overmaken :

 • het attest « Opvang kind zomervakantie annulatie corona »;
 • het attest « Opvang kind zomervakantie quarantaine corona ».

Deze attesten hoeven niet rechtstreeks te worden overgemaakt aan de RVA, maar de werkgever moet ze wel ter beschikking houden in geval van een latere controle door de RVA.

 1. Praktisch

Om een beroep te kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar aanleiding van de overstromingen of omwille van de annulatie van een kamp of een stage van een minderjarig kind van de werknemer, teneinde de verspreiding van het coronavirus te beperken, moeten strikte voorwaarden en procedures worden nageleefd.

Als u in uw bedrijf met een van deze gevallen te maken krijgt, nodigen wij u uit contact op te nemen met uw Payroll Administrator, die u zal vertellen welke procedure u moet volgen.

Wij zijn er om u te helpen en onze gedachten gaan uit naar u indien u getroffen bent door de overstromingen van de laaste dagen.

By Marie Verschueren
Teamleader Legal