VERDUIDELIJKINGEN OMTRENT HET PRESTEREN VAN VRIJWILLIGE OVERUREN

  1. Contingent van vrijwillige corona-overuren verlengd tot en met 30 september 2021 in de essentiële sectoren

Zoals aangegeven in onze news van 7 mei 2021 kunnen de werknemers die tewerkgesteld worden in essentiële sectoren een bijkomend contingent van 120 vrijwillige overuren presteren om de eventuele verhoogde werklast het hoofd te kunnen bieden. Dit bijkomend contingent is onderworpen aan een gunstig parafiscaal regime.

De maatregel was aanvankelijk van toepassing tot en met 30 juni 2021, maar werd nu voor de essentiële sectoren (waaronder het notariaat en de farmaceutische sector) verlengd tot en met 30 september 2021.

De principes van deze bijkomende vrijwillige overuren blijven ongewijzigd en kan u terugvinden in onze news van 7 mei 2021.

  1. Relance-uren in alle sectoren

Daarnaast werd in een wetsvoorstel opgenomen dat een bijkomend contingent van 120 vrijwillige overuren “relance-uren”, gepresteerd mogen worden in alle sectoren in het jaar 2021 (en 2022).

Voor de essentiële sectoren (waaronder het notariaat en de farmaceutische sector) betekent dit concreet een verlenging van de huidige crisismaatregel die bestond uit het toekennen van 120 bijkomende vrijwillige overuren in het eerste, het tweede en het derde trimester van 2021 (zie hierboven punt 1). De bijkomende vrijwillige overuren die reeds gepresteerd werden in 2021 zullen met andere woorden in rekening gebracht moeten worden voor de berekening van het totale contingent van 120 overuren.

Voor de niet-essentiële sectoren daarentegen, betreft dit een nieuwe maatregel. De werknemers die in deze sectoren tewerkgesteld worden zullen nu eveneens de mogelijkheid hebben om een contingent van 120 relance-uren te presteren aan het zelfde parafiscaal gunstige regime als de essentiële sectoren.

Dit parafiscaal regime houdt meer bepaald het volgende in:

  • Op sociaal vlak is het loon voor deze 120 uren uitgesloten van het loonbegrip. Er zijn bijgevolg geen sociale bijdragen verschuldigd.
  • Op fiscaal vlak is het loon uitgesloten van de bedrijfsvoorheffing. Er dient dus geen bedrijfsvoorheffing ingehouden te worden op het loon voor deze uren.

Dit bijkomende contingent biedt daarentegen geen recht op overloon noch op inhaalrust.

Hoewel er in dit stadium slechts sprake is van een wetsontwerp dat nog officieel gepubliceerd dient te worden, heeft de FOD WASO op haar website reeds een advies gepubliceerd waarin gecommuniceerd wordt dat zij - gezien we ons momenteel in een vakantieperiode bevinden - de toepassing van deze regeling in elk geval al in de praktijk zal aanvaarden tot de nodige wettelijke en reglementaire bepalingen goedgekeurd zijn. De RSZ volgt deze positie van de FOD WASO.

De FOD financiën daarentegen heeft zich niet akkoord verklaard met deze positie en geeft aan dat er op dit ogenblik nog steeds bedrijfsvoorheffing ingehouden dient te worden.

Uiteraard zullen wij u informeren van zodra de maatregel officieel gepubliceerd wordt. Indien u hierover in tussentijd nog vragen zou hebben, aarzel dan niet om onze juridische dienst te contacteren via het e-mailadres legal@ssn.be.

By Marie Verschueren
Teamleader Legal