VRAAG VAN DE MAAND – MEI 2024

Ik heb een e-mail ontvangen van de RSZ waarin ik werd geïnformeerd over de lancering van de Federal Learning Account om de opleidingen van mijn medewerkers te beheren. Kan u mij zeggen wat ik concreet moet doen?

Het klopt dat sinds 1 april 2024 de Federal Learning Account (hierna FLA genoemd) in werking is getreden, waarin onder meer de opleidingen die worden gevolgd door werknemers moeten worden bijgehouden. Voorlopig hoeft u echter nog niets te doen.

1. Wat is de FLA?

De FLA is een digitale applicatie waarmee de individuele en sectorale opleidingsrechten van uw werknemers kunnen worden beheerd. U kan met deze applicatie bijhouden welke opleidingen uw werknemers hebben gevolgd en op hoeveel opleidingsdagen zij nog recht hebben.

Sinds de inwerkingtreding van de FLA is het niet meer nodig om een individuele opleidingsrekening bij te houden voor de ondernemingen die onder deze verplichting vallen.

2. Toegang tot de FLA

De FLA is beschikbaar via de website www.federallearningaccount.be.

De werknemer heeft toegang tot de FLA via de website www.mycareer.be. Hij zal bij zijn indiensttreding en vervolgens minstens 1 keer per jaar automatisch informatie ontvangen over de FLA via zijn eBox. Indien een nieuwe werknemer geen e-mailadres heeft geregistreerd in mycareer.be of via zijn eBox, dan dient u als werkgever de nodige informatie te bezorgen binnen de 30 dagen vanaf de datum waarop dit document voor de werkgever beschikbaar is (deze datum wordt meegedeeld door Sigedis via de eBox voor houders van een ondernemingsnummer).

3. Welke gegevens zijn terug te vinden in de FLA?

De FLA bevat in de eerste plaats een aantal gegevens in verband met (de tewerkstelling van) de werknemer, zoals zijn identiteitsgegevens, zijn arbeidsregime en het bevoegde paritaire comité waaronder hij ressorteert.

Daarnaast bevat de FLA ook gegevens betreffende het opleidingsrecht van de werknemer. Het gaat meer bepaald om het aantal opleidingsdagen waarop de werknemer in het lopend jaar recht heeft, het aantal gevolgde opleidingsdagen en het aantal overblijvende of over te dragen dagen naar het volgende jaar, de gevolgde opleidingen en hun basiskenmerken, de openstaande actuele waarde van het opleidingskrediet en de bedragen in verband met de financiering van de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen.

De FLA bevat tot slot ook enkele gegevens over de werkgever, met name de identificatiegegevens van de werkgever en de bedrijfsgrootte (uitgedrukt in aantal werknemers).

4. Wat zijn de verplichtingen van de werkgever?

Concreet dient u uiterlijk binnen één maand na afloop van elk kwartaal de nodige gegevens (zie puntje 3) te registreren in de FLA.

U dient ook de gegevens die anderen (bijvoorbeeld de opleidingsverstrekker of Sigedis) registreren of berekenen, te controleren en indien nodig aan te vullen of te wijzigen.

U bent als werkgever verantwoordelijk voor de juistheid van de geregistreerde gegevens in de FLA. Indien u de verplichtingen die op u rusten niet naleeft, kan u op een lijst worden geplaatst die onder meer wordt doorgestuurd naar de inspectiediensten.

5. Timing voor 2024

De FLA is sinds 1 april 2024 in werking getreden. De applicatie zal echter pas ten vroegste vanaf 1 juni 2024 volledig operationeel zijn. Vanaf die datum heeft u als werkgever 6 maanden de tijd om de gegevens van uw werknemers betreffende het jaar 2024 te registreren in de FLA. De gegevens dienen dus uiterlijk op 30 november 2024 in de FLA te zijn ingegeven. Opleidingen die plaatsvonden voor 1 januari 2024, moeten niet verplicht worden geregistreerd in de FLA.

6. Praktisch

Concreet dient u momenteel nog niets te registreren in de FLA, aangezien de FLA pas als volledig operationeel zal worden beschouwd vanaf 1 juni 2024.

Vanaf deze datum heeft u 6 maanden de tijd, dus tot 30 november 2024, om de gegevens van uw werknemers betreffende het jaar 2024 te registreren, ongeacht of zij al in dienst waren op 1 januari 2024 of pas na 1 januari 2024 zijn aangeworven. U dient het nodige te doen voor 1 december 2024.

We nodigen u uit om alle informatie betreffende de opleidingen gevolgd door uw werknemers tijdens het jaar 2024 goed bij te houden, zodat deze gegevens gemakkelijk kunnen worden ingegeven zodra de FLA volledig operationeel is!

***

Indien u vragen heeft bij deze news, kan u contact opnemen met de juridische dienst via legal@ssn.be. Onze juristen helpen u graag verder.

By Sarah Palinckx
Legal Officer