VRAAG VAN DE MAAND - OKTOBER 2021

Ik merk op dat mijn werknemers het afgelopen jaar niet veel vakantiedagen hebben opgenomen. Zijn de werknemers verplicht om hun resterende vakantiedagen dit jaar nog op te nemen? Of mogen zij deze ook overdragen naar volgend jaar?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het feit of de niet-opgenomen vakantiedagen wettelijke vakantiedagen, extralegale vakantiedagen of vrij op te nemen feestdagen zijn.

  1. WETTELIJKE VAKANTIEDAGEN

Wettelijke vakantiedagen kunnen niet overgedragen worden naar het volgende jaar, zelfs niet indien beide partijen hiermee instemmen.

De werknemer dient zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen voor het einde van het jaar en uiterlijk op 31 december. Wij raden u dan ook sterk aan om uw werknemers uit te nodigen om hun resterende wettelijke vakantiedagen voor het einde van het jaar op te nemen en hierbij mee te delen dat het verplicht is om deze op te nemen voor 31 december. In de praktijk kunnen uw werknemers hun saldo van resterende vakantiedagen raadplegen op hun laatste loonfiche of via de e-afwezigheidsmodule voor wie hier gebruik van maakt. U kan ook bij ons het saldo van resterende vakantiedagen per werknemer opvragen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: vakantie@ssn.be.  

Indien de werknemer ondanks deze herinnering zijn vakantiedagen niet heeft opgenomen voor 31 december, hoewel u hem hiertoe de mogelijkheid geboden heeft, dan kan hij in principe geen recht doen gelden op de uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen. Indien de opname van de vakantiedagen daarentegen verhinderd wordt door een situatie van overmacht (bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of ziekte), zullen de niet-opgenomen vakantiedagen op het einde van het jaar uitbetaald dienen te worden. Zij kunnen in geen geval overgedragen worden.

Wij merken op dat de pandemie of bijvoorbeeld de reisrestricties geen vorm van overmacht uitmaken en de uitbetaling van wettelijke vakantiedagen niet kunnen verantwoorden.

  1. EXTRALEGALE VAKANTIEDAGEN

Indien u dit wenst kan u steeds toestaan dat uw werknemers de extralegale vakantiedagen (bijvoorbeeld anciënniteitsverlof, cao-dagen, classificatieverlof,…) over kunnen dragen naar het volgende jaar. Bij gebrek aan een uitdrukkelijk verbod op overdracht van extralegale vakantiedagen in de betreffende cao’s is dit immers juridisch niet verboden.

Gelieve ons in elk geval te informeren over het aantal extralegale vakantiedagen dat eventueel mag overgedragen worden. Wij raden bovendien aan om richtlijnen vast te leggen omtrent de overdracht van de extralegale vakantiedagen (aantal dagen die overgedragen mogen worden, beperking in de tijd voor de overdracht van deze dagen,…). Er bestaan hieromtrent geen verplichtingen, wat betekent dat u als werkgever vrij bent om zelf de modaliteiten te bepalen. Indien u dit voordeel aan alle werknemers wenst toe te kennen raden wij evenwel aan om de modaliteiten vast te leggen in een e-mail of policy.

De eventuele bijkomende extralegale vakantiedagen dienen op de prestatiestaat weergegeven te worden als “conventionele vakantie” (= code “CV”)

  1. VRIJE FEESTDAGEN

De vrije feestdagen die worden toegekend ter vervanging van een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (bijvoorbeeld zondag 15 augustus), dienen eveneens verplicht opgenomen te worden in de loop van 2021 en ten laatste op 31 december 2021. Zij kunnen dus niet worden overgedragen naar het volgende jaar.

Gezien het feit dat elke werknemer conform de feestdagenwet recht heeft op 10 wettelijke feestdagen per jaar is de overdracht van één van deze feestdagen – zelfs indien het een vervangingsfeestdag betreft - verboden.

By Lauren Merens
Legal Officer