VRAAG VAN DE MAAND - SEPTEMBER 2023

Ik heb een brief ontvangen die aangeeft dat er beslag zal worden gelegd op het loon van mijn werknemer. Wat moet ik nu concreet ondernemen?

Als één van uw werknemers schulden heeft ten aanzien van een derde partij, heeft deze laatste de mogelijkheid om u – in uw hoedanigheid van werkgever die loon aan de werknemer verschuldigd is – te benaderen om de vereffening van de schuld rechtstreeks via u te verkrijgen.  In dit geval bent u als werkgever gehouden om op gepaste wijze en binnen de wettelijke termijnen te reageren, anders kan u zelf als de schuldenaar worden beschouwd van de schuld van uw werknemer.

Indien er een loonbeslag wordt betekend aan u als werkgever, dient u dan ook heel voorzichtig te handelen om onaangename verrassingen te voorkomen. Hieronder vindt u daarom een overzicht van de principes die van toepassing zijn en de formaliteiten die moeten worden vervuld indien er een loonbeslag betekend wordt (tenzij in geval van loonbeslag met betrekking tot onderhoudsgelden, aangezien deze vorm van loonbeslag niet behandeld wordt in de huidige vraag van de maand).

De huidige vraag van de maand behandelt slechts de problematiek omtrent het loonbeslag, maar wij wijzen erop dat er hiernaast nog andere mechanismen bestaan die inhoudingen op het loon tot gevolg hebben, zoals bijvoorbeeld de “loonoverdracht”. Hoedanook wensen wij te benadrukken dat het zeer belangrijk is om uw dossierbeheerder onmiddellijk op de hoogte te brengen, ongeacht of er sprake is van loonbeslag, dan wel loonoverdracht. Op deze manier kan onze juridische dienst ervoor zorgen dat uw verplichtingen als werkgever tijdig vervuld worden, en dat ook het loon correct berekend wordt.

  1. Vorm en gevolgen van de betekening van het loonbeslag

Opdat het loonbeslag rechtsgeldig is, dient het beslag betekend te worden:

  • bij deurwaardersexploot;
  • per aangetekend schrijven (enkel geldig indien de schuldeiser de fiscus is);
  • per gerechtsbrief met een kopie van een beschikking van de beslagrechter (indien het beslag het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijk geschil).

Van zodra het loonbeslag op geldige wijze aan u als werkgever betekend werd, is het niet langer mogelijk om het volledige loon aan de werknemer over te maken. Het beslagbaar deel van het loon dient immers aan de schuldeiser gestort te worden.

Het is hierbij erg belangrijk om een onderscheid te maken tussen het deel van het loon van de werknemer dat in beslag kan worden genomen en het deel van het loon dat niet in beslag kan worden genomen. Enkel het deel dat niet in beslag kan worden genomen, mag aan de werknemer betaald worden. Het is immers zo dat niet het hele loon van een werknemer voor beslag vatbaar is. Het Gerechtelijk Wetboek stelt een plafond vast voor de beslagbare bedragen volgens nettoloonschijven (die regelmatig worden geïndexeerd). In principe wordt ook rekening gehouden met het aantal kinderen ten laste van uw werknemer bij de berekening van het beslagbaar deel.

  1. Op de hoogte brengen van uw dossierbeheerder

Op het ogenblik dat het loonbeslag wordt betekend, is het belangrijk dat u uw dossierbeheerder hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengt en hem/haar een kopie stuurt van het document dat u heeft ontvangen (deurwaardersexploot, aangetekende brief of beschikking van de beslagrechter).

Uw dossierbeheerder zal hierna berekenen welk deel van het loon van de werknemer in beslag kan worden genomen en u vervolgens de gegevens meedelen die u nodig heeft om de verklaring derdenbeslag in te vullen.

  1. Verklaring derde-beslagene

Binnen 15 dagen na de kennisgeving van het loonbeslag dient u een verklaring derde-beslagene over te maken aan de schuldeiser.  

Het doel van een verklaring derde-beslagene is om de schuldeiser (of de deurwaarder die namens de schuldeiser optreedt) en de werknemer te informeren over de elementen waarop waarschijnlijk beslag zal worden gelegd en/of de redenen waarom er geen inhoudingen kunnen worden gedaan.

De verklaring heeft de vorm van een formulier dat wij u kunnen helpen invullen, of van een brief waarvoor wij u een model kunnen bezorgen. U dient de verklaring evenwel zelf aan de schuldeiser (of aan de deurwaarder die namens de schuldeiser optreedt) over te maken, evenals aan uw werknemer.

  1. Kennisgeven en mogelijkheden tot verzet

De werknemer zal eveneens op de hoogte worden gebracht van het beslag dat de schuldeiser op zijn loon wenst te leggen, door middel van een zogenaamde “aanzegging”.

Binnen een termijn van 15 dagen vanaf de dag die volgt op deze aanzegging kan de werknemer verzet aantekenen tegen het beslag, door de schuldeiser te dagvaarden voor de beslagrechter. In dit geval zal u hiervan bij deurwaardersexploot op de hoogte worden gebracht. 

Indien de werknemer verzet aantekent tegen het loonbeslag, heeft dit niet tot gevolg dat u als werkgever ontslagen bent van de verplichting om inhoudingen te verrichten op het loon van de werknemer. Anderzijds mag u in dit geval de inhoudingen evenmin doorstorten naar de schuldeiser, zolang de uitkomst van de verzetsprocedure niet bekend is.  U mag het beslagbaar deel van het loon met andere woorden noch aan de werknemer, noch aan de schuldeiser betalen. In dergelijke gevallen dient u de ingehouden bedragen tijdelijk te bewaren.

Indien de werknemer binnen de 17 dagen na zijn aanzegging nog geen verzet heeft aangetekend, mag u als werkgever de ingehouden bedragen aan de schuldeiser betalen. Het is dan ook belangrijk dat u zich verzekert dat er 17 dagen verstreken zijn na de aanzegging aan de werknemer. U kan de datum van de aanzegging terugvinden in de zogenaamde tegenaanzegging. Dit is een kopie van de aanzegging die doorgaans wordt overgemaakt door de schuldeiser (of de deurwaarder die namens de schuldeiser optreedt).

  1. Handlichting

Tot slot kunt u de inhoudingen en/of betalingen aan de schuldeiser van uw werknemer pas stopzetten wanneer u een handlichting heeft ontvangen. Dit is een schriftelijke bevestiging van de schuldeiser (of de deurwaarder die namens de schuldeiser optreedt) dat het beslag niet langer nodig is. U zal bijvoorbeeld een handlichting ontvangen indien de werknemer het volledige bedrag aan de schuldeiser betaalt, of wanneer de schuld volledig werd afgelost door middel van de inhoudingen. 

In de praktijk is het erg belangrijk om de dossierbeheerder onmiddellijk op de hoogte te brengen vanaf het ogenblik dat u een handlichting ontvangt, zodat de dossierbeheerder hiermee rekening kan houden in de volgende loonberekening. Indien u daarentegen de dossierbeheerder niet (tijdig) op de hoogte brengt, blijven er inhoudingen op het loon van de werknemer berekend worden. Hierdoor loopt u het risico dat u uw werknemer niet zijn verschuldigd loon betaalt, wat in principe strafbaar is.

***

Zoals u kan vaststellen zijn er erg veel formaliteiten verbonden aan een loonbeslag. Om onaangename verassingen te vermijden, raden wij dan ook aan om onmiddellijk uw dossierbeheerder te informeren van zodra u op de hoogte bent van een beslag op het loon van één van uw werknemers.

Indien u hierover nog bijkomende vragen zou hebben, aarzel uiteraard niet om contact op te nemen met onze juridische dienst via het e-mailadres legal@ssn.be.

By Carlotta Di Marco
Legal Officer