OPLEIDINGSPLAN

Zoals aangekondigd in onze news van 18 november 2022, voorziet de arbeidsdeal een nieuwe verplichting voor ondernemingen uit de privésector die 20 of meer werknemers tewerkstellen : zij dienen voortaan jaarlijks een opleidingsplan voor hun werknemers op te stellen.

De ondernemingen die minder dan 20 werknemers tellen, hoeven dus geen opleidingsplan op te stellen. Wij vestigen niettemin uw aandacht op het feit dat indien uw onderneming de drempel van 20 werknemers zou overschrijden, zij ook onder de verplichting zal vallen om een dergelijk opleidingsplan op te stellen.

In deze news vindt u een overzicht van de gevolgen van een dergelijke verplichting en een verwijzing naar een model van opleidingsplan voor de sector van het Notariaat.

 1. Doelstelling

De arbeidsdeal heeft tot doel om de opleiding van de werknemers te versterken.

Daartoe legt ze onder meer de verplichting op om jaarlijks een opleidingsplan op te stellen zodat ondernemingen die 20 of meer werknemers tellen, een lijst moeten opmaken van de opleidingen die beschikbaar zijn voor hun werknemers, evenals van de doelgroepen waarvoor ze bestemd zijn.

 1. Toepassingsgebied

Alleen de werkgevers die minstens 20 werknemers tewerkstellen, moeten vanaf nu elk jaar een jaarlijks opleidingsplan (kalenderjaar) opstellen. 

 1. Termijnen

Het opleidingsplan moet voor 31 maart van elk jaar worden opgesteld door de betrokken ondernemingen.

Bij gebrek aan een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging in de onderneming, moet het plan ook aan de werknemers worden voorgelegd voor 15 maart van elk jaar.

 1. Inhoud van het opleidingsplan

Concreet kan het opleidingsplan op papier of elektronisch worden opgesteld en dient het ten minste te bevatten :

 • een overzicht van de mogelijke opleidingen, met name :
  • de formele opleidingen toegankelijk in de onderneming : het gaat om de opleidingen bestaande uit door lesgevers of opleiders ontwikkelde cursussen en stages, gekenmerkt door een hoge graad van organisatie van de opleider of van de opleidingsinstelling, die doorgaan op een plaats die duidelijk van de werkplek gescheiden is, die tot een groep leerlingen gericht zijn en die ontwikkeld en beheerd worden door de onderneming zelf of door een extern organisme. Bij wijze van voorbeeld, kan de opleiding gevolgd in het kader van educatief verlof beschouwd worden als een formele opleiding ;
  • de informele opleidingen voorgesteld in de onderneming : het gaat om de opleidingen bestaande uit opleidingsactiviteiten die rechtstreeks betrekking hebben op het werk (of de werkplek), maar andere dan deze bedoeld hierboven, gekenmerkt door een hoge graad van zelforganisatie door de individuele leerling of door een groep leerlingen (tijd, plaats, inhoud) en waarvan de inhoud gekozen wordt volgens de individuele behoeften van de leerling op de werkplek. Bij wijze van voorbeeld, kan een opleiding aangeboden door een collega die gespecialiseerd is in een bepaald onderwerp aan een groep collega’s die minder op de hoogte zijn van dit onderwerp beschouwd worden als een informele opleiding ;
 • een overzicht van de beoogde doelgroepen en het feit dat rekening werd gehouden met de genderdimensie ;
 • en een toelichting over de wijze waarop het plan bijdraagt aan de investeringen in de opleiding van de werknemers.

De arbeidsdeal preciseert eveneens dat bij het opstellen van het opleidingsplan bijzondere aandacht dient uit te gaan naar personen uit risicogroepen (met name werknemers van 50 jaar en ouder, werknemers met een handicap en personen van buitenlandse afkomst).

 1. Bewaring en communicatie van het opleidingsplan

Zodra het opleidingsplan is opgesteld, moet het door de werkgever binnen de onderneming worden bewaard en moeten de werknemers er op eenvoudige vraag toegang tot krijgen.

Binnen een termijn van één maand na de inwerkingtreding van het plan dient de werkgever ook een kopie van het opleidingsplan te verzenden naar de bevoegde ambtenaar, en dit via elektronische weg. Deze laatste verplichting moet niettemin nog worden gepreciseerd bij koninklijk besluit, zodat deze verplichting voorlopig nog niet van kracht is.

 1. Praktisch

Zoals u kunt vaststellen, nadert de deadline van 31 maart 2023 met rasse schreden.

De werkgevers die minstens 20 werknemers tewerkstellen, dienen daarom te denken aan het opstellen van hun opleidingsplan voor dit jaar. Op het e-notariaat vindt u een model van opleidingsplan voor de sector van het Notariaat.

Daarnaast staat onze juridische dienst uiteraard te uwer beschikking om al uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij het opstellen van dit plan. U kan hen contacteren via uw dossierbeheerder of door een e-mail te versturen naar het e-mailadres legal@ssn.be.

By Solange Duriau
Legal Advisor