VRAAG VAN DE MAAND: DECEMBER 2020

Gezien de gezondheidscrisis dit jaar heeft mijn werknemer nog 10 niet-opgenomen vakantiedagen. Hij wil deze graag overdragen naar volgend jaar. Is dit mogelijk? En zo ja, aan welke voorwaarden?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het feit of de niet-opgenomen vakantiedagen wettelijke vakantiedagen, extralegale vakantiedagen of vrij op te nemen feestdagen zijn.

1. WETTELIJKE VAKANTIEDAGEN

Wettelijke vakantiedagen kunnen niet overgedragen worden naar het volgende jaar, zelfs niet indien beide partijen hiermee instemmen.

De werknemer dient zijn wettelijke vakantiedagen dus op te nemen voor het einde van het jaar. Wij raden u aan om elke werknemer een overzicht van zijn resterende vakantiedagen te bezorgen en hierbij mee te delen dat het verplicht is om deze op te nemen voor 31 december. Indien de werknemer zelf zijn vakantiedagen niet wenst op te nemen, hoewel u hem hiertoe de mogelijkheid geboden heeft, dan kan hij geen recht doen gelden op de uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen.

Indien de opname van de vakantiedagen daarentegen verhinderd wordt door een situatie van overmacht (bijvoorbeeld zwangerschap of ziekte), zullen de niet-opgenomen vakantiedagen op het einde van het jaar uitbetaald dienen te worden. Zij kunnen wel in geen geval overgedragen worden.

Wij merken op dat de pandemie en de opname van tijdelijke werkloosheid geen vorm van overmacht uitmaken en de uitbetaling van wettelijke vakantiedagen niet kunnen verantwoorden.

2. EXTRALEGALE VAKANTIEDAGEN

In de sector van het notariaat werd – gelet op de pandemie – een CAO afgesloten die een beperkte overdracht van extralegale vakantiedagen toestaat.  De werknemers die niet de mogelijkheid hadden om alle vakantiedagen op te nemen in de loop van 2020 kunnen 3 van deze extralegale vakantiedagen overdragen naar volgend jaar en deze opnemen tot uiterlijk 31 december 2021.

Het betreft de vakantiedagen die uitdrukkelijk in de CAO werden opgenomen, meer bepaald:

  • Anciënniteitsvakantiedagen;
  • Verlof “oudere” werknemers;
  • Aanvullende vakantie functieclassificatie;
  • Extralegale vakantie toegekend op het niveau van de onderneming.

Op basis van deze CAO kunnen slechts 3 dagen extralegale vakantie overgedragen worden naar het volgende jaar. De overige dagen extralegale vakantie dienen in principe opgenomen te worden voor 31 december 2020.

Indien u dit wenst kan u evenwel besluiten om toe te staan dat uw werknemers meer dan 3 extralegale vakantiedagen over kunnen dragen naar het volgende jaar. Bij gebrek aan een uitdrukkelijk verbod op overdracht van extralegale vakantiedagen in de betreffende cao’s is dit immers juridisch niet verboden.

Gelieve ons in dit geval te informeren over het aantal bijkomende extralegale vakantiedagen dat mag overgedragen worden. Wij raden bovendien aan om richtlijnen vast te leggen omtrent de overdracht van de extralegale vakantiedagen (aantal dagen die overgedragen mogen worden, beperking in de tijd voor de overdracht van deze dagen,…). Er bestaan hieromtrent geen verplichtingen wat betekent dat u als werkgever vrij bent om zelf de modaliteiten te bepalen. Indien u dit voordeel aan alle werknemers wenst toe te kennen raden wij evenwel aan om de modaliteiten vast te leggen in een e-mail of policy.

De eventuele bijkomende extralegale vakantiedagen dienen op de prestatiestaat weergegeven te worden als “conventionele vakantie” (= code “CV”)

3. VRIJE FEESTDAGEN

De vrije feestdagen die worden toegekend ter vervanging van een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (bijvoorbeeld zondag 1 november) dienen eveneens verplicht opgenomen te worden in de loop van 2020 en ten laatste 31 december 2020. Zij kunnen dus niet worden overgedragen naar het volgende jaar.

Gezien het feit dat elke werknemer conform de feestdagenwet recht heeft op 10 wettelijke feestdagen per jaar is de overdracht van één van deze feestdagen – zelfs indien het een vervangingsfeestdag betreft - verboden.

4SALDO VAKANTIEDAGEN OP HET EINDE VAN HET JAAR EN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het eventuele beroep dat u als werkgever hebt gedaan op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen in geen geval kan verantwoorden dat de werknemers niet alle vakantiedagen hebben opgenomen waarop zij recht hebben. Zoals hierboven vermeld dient de werknemer in principe al zijn betaalde vakantiedagen op te nemen voor 31 december 2020.

De RVA heeft reeds verklaard dat zij geen uitkering  tijdelijke werkloosheid zullen toekennen voor de resterende betaalde vakantiedagen die de werknemer niet heeft opgenomen voor 31 december. De RVA kan zelfs a posteriori de uitkering tijdelijke werkloosheid terugvorderen voor het aantal dagen dat overeenstemt met het saldo van de niet-opgenomen vakantiedagen. 

Labels

By Solange Duriau
Legal Advisor