DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

Het is weldra zomer en zoals elk jaar worden er tijdens deze periode een heel aantal studentenovereenkomsten afgesloten. Voor de tewerkstelling van studenten zijn een aantal specifieke regels van toepassing, zowel op de student als op de werkgever. Daarom lijkt het ons nuttig uw aandacht te vestigen op enkele belangrijke punten in verband met de tewerkstelling van studenten.

  1. Vereiste van een schriftelijk document

De arbeidsovereenkomst voor studenten moet voor elke individuele student schriftelijk worden aangegaan, uiterlijk op het moment dat de student met het werk begint. Bovendien moet dit contract een aantal verplichte vermeldingen bevatten. Zo niet, wordt de arbeidsrelatie, voor wat de werkgever betreft, beheerst door de regels die van toepassing zijn op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

U zal op onze website bijgevolg modelovereenkomsten terugvinden voor de aanstelling van een student in de hoedanigheid van bediende. Gelieve ons te contacteren indien u een modelovereenkomst voor een student-arbeider wenst te ontvangen.

  1. Duur en type van het contract

De arbeidsovereenkomst voor studenten is een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (er moet een begin- en een einddatum worden vermeld) met een maximumduur van 12 maanden. Indien de overeenkomst voor meer dan 12 maanden werd afgesloten, zal de student als een gewone werknemer beschouwd worden, en wordt de studentenovereenkomst aanzien als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

  1. Bezoldiging

In principe heeft een student recht op hetzelfde loon als een werknemer met dezelfde functie. Daarom moet u de barema’s toepassen die op bedrijfsniveau zijn vastgesteld of de barema’s die binnen de sector van toepassing zijn. Het beste is om contact op te nemen met uw Payroll Administrator voor meer informatie of zelf op onze website de barema’s te raadplegen die binnen uw sector van toepassing zijn.

  1. Beëindiging van de studentenarbeidsovereenkomst

De eerste drie dagen van de tewerkstelling als student worden sowieso beschouwd als proefperiode gedurende dewelke de partijen de overeenkomst kunnen beëindigen zonder opzegtermijn of vergoeding. Na de proefperiode zijn verkorte opzegtermijnen wel van toepassing.

  1. Het arbeidsreglement

Op de eerste werkdag moet de student een exemplaar van het arbeidsreglement (verplicht document), dat van kracht is binnen de onderneming, ontvangen.

  1. Een quotum van 600 uur

Voor het kalenderjaar 2023 en 2024 zijn er verlaagde tarieven van de socialezekerheidsbijdragen van toepassing op de eerste 600 werkuren (voorheen 475 werkuren) die de student uitvoert (bij één of meerdere werkgevers). In de praktijk moet de werkgever slechts een percentage van 5,43% aan sociale bijdragen betalen in plaats van de ongeveer 32%[1] voor een gewone werknemer. De student betaalt op zijn beurt dan weer slechts 2,71% sociale bijdragen, terwijl een gewone werknemer 13,07% betaalt.

Wanneer de limiet van 600 uur wordt overschreden, zijn ‘gewone’ sociale bijdragen verschuldigd vanaf het 601ste uur. Wij raden u dan ook aan om, alvorens de arbeidsovereenkomst met de student af te sluiten, aan de student in kwestie een attest te vragen dat verzekert dat hij of zij het quotum van 600 uren niet overschrijdt. De student kan een dergelijk attest verkrijgen op de website student@work, op de volgende locatie :

! Alle uren die een student in de sector van de gezondheidszorg presteert tijdens het eerste kwartaal van 2023 zullen niet worden afgetrokken van het hierboven genoemde quotum van 600 uren.

  1. Dimona-verklaring

Het is absoluut noodzakelijk dat de indiensttreding en de uitdiensttreding van de student, alsook het aantal voorziene arbeidsuren per trimester via DIMONA wordt aangegeven.

De Dimona-aangifte moet uiterlijk op het moment van indiensttreding worden gedaan. In geval van een laattijdige DIMONA zullen alle door de student gewerkte uren worden onderworpen aan de ‘normale’ socialezekerheidsbijdragen.

Ter herinnering: u kunt de Dimona-aangifte gratis doen via e-services. Als u echter wilt dat het SSN de Dimona-aangifte voor haar rekening neemt, dient u de voor de aangifte benodigde gegevens uiterlijk om 12.00 uur op de dag vóór aanvang van de werkzaamheden, en uiterlijk om 12.00 uur op de werkdag vóór het weekend of de feestdag als een student direct na het weekend of na de feestdag met diens werkzaamheden begint, aan ons te bezorgen.

Voor het overige verwijzen wij u door naar onze vraag van de maand maart 2022.

  1. Fiscale gevolgen en recht op kinderbijslag

Ten slotte wijzen wij u er graag op dat de overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten gevolgen kan hebben voor de fiscale situatie van de student en/of de situatie van de ouders, alsook op het recht op kinderbijslag. Voor meer informatie over dit onderwerp kunnen studenten de website student@work raadplegen.

Indien u aanstaande zomervakantie een student wenst aan te werven en u hierover nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met onze juridische dienst via het e-mailadres legal@ssn.be.

 

[1] Het precieze percentage hangt af van de sector

By Lindsay Barbera
Legal Advisor