REGELING VRIJWILLIGE OVERUREN DIE VAN TOEPASSING IS IN DE CRUCIALE SECTOREN

De huidige gezondheidscrisis heeft een hele reeks gevolgen voor het arbeidsrecht. Eén daarvan is dat men ondervindt dat in de cruciale sectoren veel bijkomende uren gepresteerd dienen te worden.

Om deze reden werd in de betrokken sectoren een parafiscaal gunstige regeling ingevoerd voor het presteren van vrijwillige overuren en werd eveneens voorzien dat de werknemers in deze sectoren een bijkomend aantal vrijwillige overuren kunnen presteren. Deze regeling is in principe van toepassing tot en met 30 juni 2021 (onder voorbehoud van verlenging).

Hieronder vindt u meer informatie met betrekking tot dit onderwerp

  1. Welke cruciale sectoren vallen onder deze regeling?

Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, dat meermaals werd aangepast, definieert de cruciale sectoren als “De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking

In een bijlage aan dit ministerieel besluit wordt eveneens een lijst voorzien die de paritaire comités opsomt die als cruciale sector beschouwd kunnen worden.

  1. Wat zijn vrijwillige overuren?

Het systeem van de « vrijwillige » overuren, is een systeem waarbij werknemers die hiermee akkoord zijn, een bijkomend aantal overuren kunnen presteren en hiervoor een financiële compensatie ontvangen.

Naast de vrijwilligheid van de werknemer is het hierbij vereist om voorafgaand aan de prestatie van deze vrijwillige overuren, een schriftelijk akkoord met de werkgever af te sluiten. Dit akkoord is maximaal zes maanden geldig en kan vernieuwd worden indien de werknemer nog steeds bereid is om overuren te presteren en het maximum aantal te presteren overuren nog niet overschreden heeft.

Van zodra het akkoord is afgesloten, kan de werkgever aan de werknemer vragen om overuren te presteren indien dit nodig is. In elk geval mogen de maximumgrenzen van 11 uur per dag en 50 uur per week niet overschreden worden.

In principe mogen er slechts 100 vrijwillige overuren per kalenderjaar gepresteerd worden (basiscontingent). Dit aantal werd door de CAO 129 in de privésector verhoogd naar 120 vrijwillige overuren per jaar, indien de werknemer dit wenst.

Daarnaast wordt dit plafond in de cruciale sectoren verhoogd naar 220 vrijwillige overuren, voor de overuren die gepresteerd worden tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021, waarvan 120 vrijwillige overuren beschouwd worden als bijkomende vrijwillige overuren die:

  • Geen recht bieden op de betaling van overloon (zie hieronder punt 3) en;
  • Een zeer gunstig parafiscaal regime genieten (zie hieronder punt 4).
  1. Dient de prestatie van deze bijkomende vrijwillige overuren vergoed te worden door overloon of inhaalrust?

Net zoals de klassieke vrijwillige overuren, bieden de bijkomende 120 vrijwillige overuren geen recht op inhaalrust. In tegenstelling tot de klassieke vrijwillige overuren, bieden de bijkomende 120 vrijwillige overuren daarnaast evenmin recht op overloon.

De werkgevers en werknemers zijn vrij om te kiezen of zij beroep wensen te doen op het basiscontingent of het aanvullend contingent dat voorzien wordt voor de cruciale sectoren. Voor de vrijwillige overuren die in het tweede trimester van 2021 gepresteerd worden kan dus bij voorrang beroep worden gedaan op het aanvullend contingent. Van zodra het aanvullend contingent is uitgeput kan dan beroep worden gedaan op de (resterende) vrijwillige overuren van het basiscontingent.

  1. Parafiscale behandeling

Onder voorbehoud van de officiële publicatie, genieten deze 120 bijkomende vrijwillige overuren in de cruciale sectoren een zeer gunstige parafiscale regeling, en dit enkel voor de uren die gepresteerd worden tot en met 30 juni 2021 (onder voorbehoud van verlenging).

Concreet ziet deze parafiscale regeling er als volgt uit:

  • Op sociaal vlak wordt de vergoeding van deze 120 uren uitgesloten van het loonbegrip. Er zijn dus geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd;
  • Op fiscaal vlak wordt de vergoeding uitgesloten van de inkomstenbelasting. Er is dus geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het loon voor deze uren.
  1. Praktisch

Indien u beroep wenst te doen op dit systeem van vrijwillige overuren, kan de juridische dienst u steeds een model van akkoord bezorgen.

Daarnaast dient u op de prestatiestaat duidelijk aan te geven indien bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd werden in het kader van de specifieke regeling voor de cruciale sectoren. Dit is mogelijk door volgende vermelding te gebruiken op de prestatiestaat: “X vrijwillige overuren CORONA”.

Indien u ten slotte bijkomende vragen heeft over deze news, kan u steeds contact opnemen met onze juridische dienst via legal@ssn.be zodat wij u een model van akkoord kunnen overmaken. 

By Lindsay Barbera
Legal Advisor