VRAAG VAN DE MAAND: JANUARI 2021

Mijn medewerker komt terug van een rode zone, moet hij verplicht in quarantaine en kan hij desgevallend een beroep doen op werkloosheidsuitkeringen voor deze dagen van quarantaine?

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis waarin we ons momenteel bevinden, werden alle landen door de overheid ingedeeld in groene, oranje en rode zones op basis van de grootte van het risico dat een persoon heeft op besmetting met Covid-19 in de zone waar hij naar op reis gaat. Een land dat gekwalificeerd wordt als een rode zone, is een land waar het risico op besmetting met Covid-19 erg groot is.

In een eerste fase werd reizen naar een rode zone dan ook verboden. Sinds eind september zijn niet-essentiële verplaatsingen naar rode zones echter niet meer verboden, maar enkel sterk afgeraden. Iedereen kan zich dus vrij naar het buitenland begeven op voorwaarde dat men zich bij terugkomst aan de opgelegde voorwaarden houdt.

Dient uw medewerker verplicht in quarantaine te gaan na terugkomst uit een rode zone?

Elke persoon, die langer dan 48u in het buitenland is geweest of die per vliegtuig of per boot naar België terugkeert, dient, ongeacht de kleurencode van het land vanwaar hij terugkomt, een Passenger Locater Form en een zelf-beoordelingsformulier in te vullen. Indien op basis van de voormelde documenten geacht wordt dat een persoon een hoog risico heeft opgelopen, dient deze zich te laten testen en dient hij gedurende minimum 7 dagen in quarantaine te gaan.

Sinds 31 december 2020 (en voorlopig tot 1 maart 2021) wordt iedereen, die terugkomt uit een rode zone, nadat hij hier minstens 48u verbleef, beschouwd als een hoog risico. In dit geval is men dan ook verplicht om bij terugkeer minimum 7 dagen in quarantaine te gaan, waarbij men op de 1e en de 7e dag van de quarantaine een test moet laten afnemen. Enkel indien beide covid-tests negatief zijn, wordt de quarantaineperiode opgeheven.

Op deze quarantaineverplichting bestaan twee uitzonderingen enerzijds als de inwoner om professionele redenen reisde en dit bevestigd wordt door een attest van zijn werkgever anderzijds wanneer de persoon tewerkgesteld wordt in een kritische (essentiële) sector en hij een kritische functie heeft. In dit geval kan de persoon naar zijn werkplek komen, mits hij over een attest van de werkgever beschikt (meer informatie hieromtrent kan u vinden op de website België.be).

Kan uw medewerker uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten tijdens zijn quarantaineperiode?

Een werknemer die terugkeert uit vakantie en in quarantaine moet, dient u hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en dient u, als u hem dit vraagt, een quarantainegetuigschrift te overhandigen. 

Wanneer in deze situatie telewerk mogelijk is, dient de werkgever de werknemer uit te nodigen om telewerk uit te voeren. De werknemer die telewerk uitoefent, zal in dit geval zijn gebruikelijke loon van de werkgever blijven ontvangen voor de door hem geleverde prestaties.

Wanneer de functie van de werknemer daarentegen geen telewerk toelaat en de werknemer op vakantie gegaan is naar een zone, die reeds rood was op het ogenblik dat hij vertrok (wat momenteel voor bijna alle landen het geval is), zal de werknemer geen aanspraak kunnen maken op uitkeringen tijdelijke werkloosheid. In dit geval, zal de arbeidsovereenkomst van de werknemer geschorst worden en kunnen de partijen overeenkomen om (onbetaalde) vakantiedagen of toegestane afwezigheid op te nemen.

Indien uw werknemer op vakantie gegaan is naar een zone die op het ogenblik van vertrek niet reeds een rode zone was en de functie van de werknemer belet het verrichten van telewerk, dan kan de werknemer tijdelijk werkloos worden gesteld. Desgevallend dient de werknemer een quarantainegetuigschrift van zijn dokter te kunnen voorleggen.

Gelieve tot slot te noteren dat indien de werknemer bij terugkeer, ongeacht of hij (vrijwillig) uit een rode / oranje / groene zone terugkeert, arbeidsongeschikt wordt verklaard en een ziektebriefje indient, hij recht zal hebben op gewaarborgd loon betaald door de werkgever zoals bij een “gewone” arbeidsongeschiktheid.

By Laetitia Roelandts
Legal Advisor