VRAAG VAN DE MAAND JUNI

Wat indien de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zoals aangekondigd door de overheid, niet meer verlengd wordt na 30 juni 2022?

! Naar aanleiding van een persbericht dat verschenen is op de website van de RVA, na publicatie van onze vraag van de maand, werden er een aantal (tijdelijke) versoepelingen aangebracht aan de klassieke regelingen van tijdelijke werkloosheid waardoor deze news niet langer de laatste nieuwe bepalingen bevat. Graag verwijzen wij u dan ook door naar onze news van 17 juni 2022.

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht, die initieel in het leven geroepen werd naar aanleiding van de coronacrisis en waarop er ook een beroep kan worden gedaan naar aanleiding van het conflict in Oekraïne, loopt in principe ten einde op 30 juni 2022. Indien deze vereenvoudigde procedure, zoals aangekondigd door de overheid, niet verlengd wordt, zullen ondernemingen, die nog steeds in de onmogelijkheid zijn om personeel tewerk te stellen omwille van een gebrek aan werk veroorzaakt door corona of het conflict in Oekraïne, zich dienen te beroepen op het “gewone” stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

Voordat er gebruik kan worden gemaakt van dit systeem, dienen er echter een aantal voorwaarden en formaliteiten te worden vervuld die verschillend zijn naar gelang er een beroep wordt gedaan op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor arbeiders of voor bedienden.

  1. Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor arbeiders

Opdat economische werkloosheid in de onderneming kan worden gebruikt, dient de werkgever in de onmogelijkheid te verkeren om het bestaande arbeidsritme van de arbeiders in de onderneming te handhaven en dit omwille van economische oorzaken, die ook aan de RVA meegedeeld moeten worden.

Indien de werkgever zich effectief in dergelijke situatie bevindt, heeft deze de keuze om:

  • ofwel voor een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst van de arbeider te gaan en dit voor een maximale duur van 4 weken;
  • ofwel voor een systeem van gedeeltelijke arbeid te gaan waarbij er een maximale duur van 3 maanden of 12 maanden gerespecteerd moet worden en dit naargelang het gaat om een grote of een kleine schorsing van de arbeidsovereenkomst van de arbeider.

Alvorens de werkgever effectief gebruik kan maken van de economische werkloosheid voor arbeiders, dient hij minstens 7 dagen voor de eerste dag tijdelijke werkloosheid de betrokken arbeiders, de ondernemingsraad (of bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging) en de RVA in kennis te stellen van de voorziene werkloosheid van de arbeiders.

Vanaf het ogenblik dat de economische werkloosheid effectief een aanvang heeft genomen, dienen er nog een aantal formaliteiten te worden vervuld (o.a. ASR 2 en 5 aangiftes uitvoeren).

  1. Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden

Opdat er economische werkloosheid voor bedienden toegepast kan worden binnen een onderneming dient de onderneming beschouwd te worden als “onderneming in moeilijkheden”.  Dit is het geval indien de onderneming voldoet aan 1 van de volgende criteria:

  • hetzij een vermindering van minimum 10% kent van de omzet, productie of van de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van één van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaan;
  • hetzij een gebruik van tijdelijke werkloosheid voor arbeiders kent dat minstens gelijk is aan 10% van het totaal aantal dagen aangegeven aan de RSZ;
  • hetzij erkend wordt door de Minister van Werk als een onderneming in moeilijkheden

Vervolgens dient te worden nagegaan of er een collectieve arbeidsovereenkomst op sector- of ondernemingsniveau of een ondernemingsplan bestaat die de toegang tot het systeem van economische werkloosheid voor de onderneming mogelijk maakt.  Is dit niet het geval, dan kan een beroep gedaan worden op CAO nr. 159 van de NAR die een vereenvoudigde toegang tot het stelsel van economische werkloosheid mogelijk maakt tot en met 30 juni 2023.

Indien een werkgever effectief gebruik kan maken van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, kan er gekozen worden om de arbeidsovereenkomst van de bediende:

  • ofwel volledig te schorsen voor een maximale duur van 16 kalenderwerken per kalenderjaar;
  • ofwel gedeeltelijk te schorsen, waarbij er een regeling van tenminste 2 arbeidsdagen per week gehanteerd wordt en dit met een maximale duur van 26 kalenderweken per kalenderjaar

Alvorens de werkgever effectief gebruik kan maken van de economische werkloosheid voor bedienden, dient hij voorafgaandelijk een formulier C106A te versturen naar de RVA. Dit moet ten laatste 14 dagen voor de eerste mededeling “schorsing bedienden wegens werkgebrek” gebeuren. Vervolgens dient hij minstens 7 dagen voor de eerste dag tijdelijke werkloosheid de betrokken bedienden, de ondernemingsraad (of bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging) en de RVA in kennis te stellen van de voorziene werkloosheid van de bedienden.

Vanaf het ogenblik dat de economische werkloosheid effectief een aanvang heeft genomen, dienen er nog een aantal formaliteiten te worden vervuld (o.a. ASR 2 en 5 aangiftes uitvoeren).

  1. Praktisch

Vanaf 1 juli  2022 zal het niet langer mogelijk zijn om een beroep te doen op de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (behalve in geval van een eventuele verlenging van het systeem). Indien u na 30 juni 2022 binnen uw onderneming gebruik wenst te maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, omdat u bijvoorbeeld niet in staat bent om het bestaande werkregime in de onderneming te handhaven, raden wij u aan om hiervoor tijdig de nodige stappen te ondernemen zodat de vastgelegde termijnen, zoals hierboven opgenomen, gerespecteerd worden.

Indien u meer specifieke informatie wenst omtrent de aanvraagprocedure of indien u hulp wenst bij het vervullen van de nodige formaliteiten opdat u van het systeem van de tijdelijke werkloosheid kan blijven genieten voor bepaalde werknemers,  nodigen wij u uit om contact op te nemen met de juridische dienst via legal@ssn.be of met uw dossierbeheerder.

By Laetitia Roelandts
Legal Advisor