VRAAG VAN DE MAAND - MEI 2023

De zoon van mijn medewerker doet volgende week zijn communie, heeft mijn medewerker hiervoor recht op een dag vakantie?

Het antwoord op deze vraag verschilt naargelang de zoon van de medewerker zijn eerste communie dan wel zijn plechtige communie doet.

De wetgever bepaalt immers dat een werknemer slechts voor bepaalde familiale gebeurtenissen het recht heeft om van het werk afwezig te zijn met behoud van zijn normaal loon, de dag(en) waarvoor de werknemer desgevallend afwezig mag zijn, noemen we klein verlet.

  1. Plechtige communie

Voor het vormsel of de plechtige communie(*) van zijn kind zal de werknemer recht hebben op klein verlet voor de dag van de plechtigheid. Hij kan dan ook van het werk afwezig zijn met behoud van zijn normaal loon.  

(*) dezelfde regeling is van toepassing wanneer de kind van de werknemer deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd

Wanneer deze dag samenvalt met een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag, zal de werknemer recht hebben op de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt. Indien de werknemer niet moet werken op de activiteitsdag die de dag van de plechtigheid onmiddellijk voorafgaat of volgt, dan verliest de werknemer zijn recht op klein verlet.

Bijvoorbeeld: wanneer een deeltijdse werknemer van dinsdag tot donderdag werkt binnen een onderneming waar er gewerkt wordt van maandag tot vrijdag, zal deze werknemer waarvan de dag van de plechtigheid van het vormsel van zijn zoon op een zondag valt, zijn recht op klein verlet verliezen.

Indien de werknemer gebruik wil maken van zijn recht op klein verlet, moet hij de werkgever hiervan op voorhand verwittigen. Hij dient echter niet spontaan een bewijs van zijn afwezigheid af te leveren aan de werkgever. Enkel als de werkgever de werknemer erom verzoekt dient hij een bewijs te bezorgen van de gebeurtenis die recht geeft op klein verlet (bijvoorbeeld een attest van de catechist).

  1. Eerste communie

Indien de zoon van de werknemer zijn eerste communie doet, zal de werknemer op basis van de algemene wetgeving geen recht hebben op een dag klein verlet. Indien de plechtigheid samenvalt met een dag waarop hij verondersteld wordt om te werken en hij deze plechtigheid wenst bij te wonen, zal hij vakantie dienen te gebruiken hiervoor.

  1. Algemeen

Voor de volledigheid geven wij graag mee dat dagen klein verlet toegekend kunnen worden voor verschillende gebeurtenissen zoals het huwelijk van de werknemer, het overlijden van bepaalde familieleden van de werknemer… Een lijst van de gebeurtenissen en het aantal dagen per gebeurtenis kan u terugvinden op de website van de FOD WASO. Deze lijst neemt de gebeurtenissen en het aantal dagen op zoals opgenomen in de algemeen geldende wetgeving.

Belangrijk om te weten is dat er op sectoraal niveau (of ondernemingsvlak) afgeweken kan worden van deze algemene regeling aangaande het klein verlet voor zover de sectorale afwijking niet nadeliger is voor de werknemers dan de algemene regeling. In de sector van de notarisbedienden krijgt de werknemer zo 3 dagen klein verlet voor zijn huwelijk terwijl de algemene wetgeving maar 2 dagen voorschrijft voor deze gebeurtenis.

Wanneer u twijfelt of uw werknemer recht heeft op klein verlet voor een bepaalde gebeurtenis en/of over het aantal dagen waarop hij recht heeft, kan u steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder.

Voor andere vragen aangaande deze news, kunt u altijd contact opnemen met de juridische dienst via legal@ssn.be.

 

By Laetitia Roelandts
Legal Advisor