UITVOERING VAN HET RECHT OP DECONNECTIE UITGESTELD EN BEDRAG FORFAITAIRE KANTOORVERGOEDING VERHOOGD

De uitvoering van het recht op deconnectie, een maatregel uit de arbeidsdeal, is onlangs met drie maanden uitgesteld, tot 31 maart 2023.

Bovendien is het maximumbedrag van de forfaitaire kantoorvergoeding dit jaar voor de vijfde keer geïndexeerd.

In deze news kan u de nodige informatie over deze twee wijzigingen terugvinden.

  1. Uitvoering van het recht op deconnectie uitgesteld

Zoals u wellicht in onze news van 18 november 2022 hebt gelezen, voorziet de arbeidsdeal in een recht op deconnectie voor werknemers wanneer zij niet langer geacht worden te werken.

Zo zijn ondernemingen met ten minste 20 werknemers in principe verplicht het recht op deconnectie in te voeren via :

- een op ondernemingsniveau afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst die is neergelegd op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of ;

- een wijziging van het arbeidsreglement (mits het naleven van een strikte procedure).

De wet bepaalt dat de bovengenoemde formaliteiten vóór 1 januari 2023 vervuld moeten zijn. Aangezien deze termijn echter relatief kort is, heeft de administratie besloten de implementatie van het recht op deconnectie uit te stellen tot 31 maart 2023

Ter herinnering: werkgevers met ten minste 20 werknemers hoeven geen actie te ondernemen op ondernemingsniveau - via het afsluiten van een CAO of via hun arbeidsreglement - als er vóór 31 maart 2023 een nationale of sectorale collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten. Wij houden u uiteraard op de hoogte als dit gebeurt.

  1. Verhoging van het bedrag van de forfaitaire kantoorvergoeding

Zoals u weet, kan de werkgever, wanneer een werknemer structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van zijn arbeidstijd aan thuiswerk doet (gemiddeld 1 voltijdse werkdag per week beoordeeld op maandbasis), aan de werknemer een forfaitaire kantoorvergoeding toekennen. Voor de vijfde keer dit jaar werd het maximumbedrag van deze kantoorvergoeding geïndexeerd. 

Vanaf 1 december 2022 bedraagt het bedrag dat kan worden toegekend 145,81 EUR per maand.

Voor wat de principes aangaande de tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk, zoals opgenomen in de circulaire 2021/C/20 betreft, verwijzen wij u graag door naar onze news van 31 mei 2022. Wel brengen wij u graag in herinnering dat indien u reeds voorziet in een tussenkomst van de kosten voor thuiswerk en u het forfait voor bureaukosten wenst te verhogen, deze indexering van 1 december 2022 niet automatisch zal worden toegepast. Wij nodigen u desgevallend dan ook uit om contact op te nemen met uw dossierbeheerder zodat het aangepaste forfait opgenomen wordt in de lonen. Tot slot nodigen wij u ook uit om na te gaan of er reeds een overeenkomst werd afgesloten waarin de kosten, die worden terugbetaald in het kader van telewerk, worden uiteengezet.

Indien u hierover bijkomende vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de juridische dienst via legal@ssn.be.

By Lindsay Barbera
Legal Advisor